מכינה קדם אקדמית

מכינה קדם אקדמית

שכר הלימוד בהתאם למפורט בקישור הבא כשכר לימוד לשנה לשאר התארים.

מלגות לסטודנטים במכינה הקדם-אקדמית
תלמידי המכינה יכולים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת קיום ממשרד החינוך וממשרד הביטחון באמצעות המכינה.
גובה המלגה לכל סטודנט נקבע לפי קריטריונים כלכליים שנקבעו במשרד החינוך ובמשרד הביטחון.
נוהל הגשת הבקשה למלגה וכל הקשור לאישורים וזיכויים יימסרו לסטודנטים במזכירות המכינה.

עם הודעת הסטודנט על הפסקת לימודים יבוטלו המלגות שניתנו והסטודנט יחויב ביתרת שכר הלימוד בהתאם למועד הביטול. 

מערכת השעות ותכנית אישית, תימסר לסטודנטים בתאריך הנקוב בהודעת הקבלה.