תלמיד במעמד מיוחד

תלמיד במעמד מיוחד

 

תלמיד במעמד מיוחד הנו סטודנט שאינו לומד לקראת תואר אוניברסיטאי.

סטודנט זה יחויב ע"פ ערך שעת לימודים של 5% מהתעריף הרגיל (שכ"ל לשאר התארים שאינם תואר ראשון) ועבור תשלומים נלווים (אבטחה, רווחה ואגודה).

תלמיד במעמד זה, הלומד בהיקף הנמוך מ-50%, יחויב בתוספת תקורה.

סטודנטים שהם חיילים בשירות חובה שלומדים באוניברסיטה יהיו זכאים לפטור מתקורה בגין היקף לימודים הנמוך מ-50%.  
הפטור אינו אוטומטי , על הסטודנט להעביר ליחידה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים אישור על היותו חייל. 

הלימודים במעמד זה אינם נצברים כספית ללימודי תואר אקדמי. תלמיד המעוניין לעבור למעמד של תלמיד מן המניין לתואר בוגר או מוסמך, עליו לפנות לוועדת ההוראה בפקולטה. 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד