תעריפי שכר לימוד

תעריפי שכר לימוד לתשפ"ג

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג יקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה לאחר מדד יולי 2022.
תעריפי שכר הלימוד (כולל תשלומים נלווים וחיובים נוספים) יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד.
במידה ויחול שינוי בתעריף הבסיס הסטודנט יחוייב בהפרש.

תעריפי שכר הלימוד למשלמים עד 15.9.22 מוצמדים למדד יולי 2022 הינם:

מקדמת מימוש שכר לימוד: 3,503 ש"ח למתקבלים חדשים

שכר לימוד לשנה לתואר בוגר: 10,932 ש"ח *

שכר לימוד לשנה לשאר התארים: 14,774 ש"ח *


* תעריפים אלו נוגעים לתכנית לימודים מלאה העומדת על 100%. החיוב בפועל ייעשה ע"פ מספר הקורסים אליהם רשום התלמיד באותה שנה.
סטודנט שמקבל מימון מלא/חלקי מגורם ציבורי שמחוץ לאוניברסיטה וכן סטודנט שאינו אזרח מדינת ישראל - יחויב בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד, למעט סטודנטים שאינם אזרחים הלומדים לתואר מוסמך מחקרי או דוקטורט שאינם מחוייבים בתוספת זו.

לחישוב וחיפוש מלגות אוניברסיטאיות - לחצו כאן           

דמי אבטחה-  603 ₪* דמי האבטחה הנם קבועים, אינם תלויים בהיקף, מסלול או משך הלימודים ואינם ניתנים לביטול. 
*התעריף הנ"ל אינו סופי ונתון לשינויים עפ"י החלטת המל"ג. 

דמי רווחה ואגודה: בלינק הבא.

דמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג: התשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג - 10 ש"ח. התשלום הנו חובה לסטודנטים לתואר ראשון ושני. 

לפרטים נוספים: אתר ארגון הסטודנטים הארצי היציג

לימודי אנגלית כשפה זרה
קורסים באנגלית ברמה 2 או 3 מחוייבים בתשלום, נוסף על שכר הלימוד, כדלקמן:

רמה בסיס (רמה 3): קורס סימסטריאלי של 6 שעות: 1921 ש"ח.
מתקדמים א' (רמה 2) : קורס סמסטריאלי של 4 שעות:  1477 ש"ח.

סטודנט אשר צריך ללמוד רק את מתקדמים ב' (רמה 1) פטור מתשלום בגין לימודים אלה במסגרת שנות התקן בתואר בוגר בלבד.

לימודי עברית כשפה זרה
סטודנט (בכל התארים) הנמצא בשנתו הראשונה ללימודי התואר באוניברסיטה, החייב בלימודי עברית, פטור מתשלום בגין קורסים אלו.
סטודנטים שאינם לומדים לתואר אינם זכאים לפטור משכ“ל על לימודי העברית ולכן חייבים בתשלום משנתם הראשונה.
סטודנט, החל משנתו השנייה ומעלה, החייב עדיין בלימודי עברית יחויב בשכר לימוד עבור לימודים אלה.
עבור קורס בעברית (עד 4 שעות) התעריף: 1477 ש"ח ועבור קורס מעל 4 שעות התעריף 1921 ש"ח. החיוב עבור כל קורס יבוצע בנפרד.

סטודנט אשר ילמד עברית ברמה ד בסמסטר קיץ - דרך בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג - יזוכה בתשלום עבור הקורס בשנה א' ללימודיו. 

החיוב בגין אנגלית/עברית - ייערך רק לאחר קליטת תכנית לימודים. 

קורסי קיץ
קביעת עלות וגביית התשלום עבור קורסי קיץ נעשית מול הפקולטה עצמה.