חילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים

חישוב שכר לימוד ליוצאים לחילופי סטודנטים הנו כדלקמן:

ליוצאים לשנה שלמהחיוב בגובה 25% משכר לימוד מלא ללא נלווים.

ליוצאים לסמסטר אחדחיוב בגובה 25% משכר לימוד מלא + נלווים (אבטחה, דמי רווחה, דמי אגודה ודמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג).

הכרה בקורסים הנלמדים בחו"ל:  כל קורס עבורו יקבל הסטודנט זיכוי אקדמי עם שובו מחו"ל, יחויב בשכר לימוד לפי שעות. 
חיוב שכר הלימוד שיושת על התלמיד יהיה 25% או לפי חישוב שעות - הגבוה מביניהם.

 

סטודנט בשנת לימודיו האחרונה לתואר (שהצהיר בפקולטה על סיום תואר) - שכר הלימוד יחושב לפי חישוב שעות ולא פחות מהשלמת הצבירה המינימאלית לתואר - הגבוה מבין השניים.

במידה ותלמיד מפסיד קורס חובה, אשר לא נמצא לו קורס מקביל באוניברסיטה המארחת,  עקב יציאה לתכנית חילופי סטודנטים בשנה ג'- ישלים קורס זה בשנה ד' ללימודיו לתואר. התלמיד יחויב בגין הקורס בשנה ד' בלבד, או בהשלמה לשכ"ל מצטבר לתואר, הגבוה מבין השניים. בשנה ד' התלמיד לא יחויב בתקורה, דמי רווחה ודמי אבטחה, בתנאי שנרשם לקורס חובה אחד בלבד.

תלמיד היוצא לחילופי סטודנטים במשך שנה ועקב כך גורר את לימודיו בשנה העוקבת, לא ישלם תקורה בגין גרירה ודמי אבטחה.