חיוב תקורה

תואר בוגר - חיוב תקורה

על פי החלטת הוועדה הציבורית יש לגבות תוספת תקורה בגובה 10% מתוך 100% שכר לימוד מלא במקרים הבאים:

אם הסטודנט גורר לימודיו מעבר לשנות התקן לתואר הבוגר.

אם היקף תכנית הלימודים אליה נרשם הסטודנט נמוך מ- 50%.

דוגמאות

סטודנט הרשום ל-7 שעות אקדמיות ישלם עבור השעות האקדמיות (7*5) 35% + 10% תקורה. סה"כ 45%.

סטודנט הרשום ל-10 שעות אקדמיות ומעלה לא יאלץ לשלם את התקורה (5*10) סה"כ 50%.

סטודנט הרשום ל-9 שעות אקדמיות, ישלם עבור השעות האקדמיות (9*5) 45% + 5% תקורה. סה"כ 50%. 
*הדוגמאות הנ"ל הן עבור ערך שעתי של 5%

הערות חשובות

1. חיוב תקורה אינו נספר בצבירה המינימלית לתואר.

2. סטודנט המגיש שני טפסי לימודים (שתי תכניות נפרדות) יחויב בתקורה עבור כל טופס בנפרד (אם חלים עליו התנאים שפורטו מעלה).

3. התקורה, בגובה 10%, הנה תוספת לאחוז שכר הלימוד המחויב, גם אם הסטודנט לומד רק סמסטר אחד בלבד.

4. במקרים שבהם הארכת משך הלימודים נובעת מסיבות מוצדקות, מוענק פטור מתשלום התקורה.
    מקרים אלו מטופלים על ידי
 ועדת הערעורים לענייני שכר לימוד, שפועלת בדיקנט הסטודנטים. 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד