הסבר ומפתח סמלים לתדפיס לימודים

דברי הסבר ומפתחות סמלים

 

א. כללי

תדפיס הלימודים והציונים מהווה מסמך רשמי של האוניברסיטה כאשר הוא חתום בחותמת ה פקולטה /ביה"ס. התדפיס כולל את פירוט החוגים וציוני הקורסים אותם למד התלמיד במשך שנות לימודיו באוניברסיטה.

תדפיס מלא – תדפיס המפרט את כל ציוני התלמיד, לפי שנות הלימוד (בכל תואר). אם סיים לימודיו יופיע בסופו ציונו הסופי לתואר ומועד הזכאות.

תדפיס חלקי – תדפיס המעיד כי התלמיד טרם סיים לימודיו לתואר. התדפיס מפרט את ציוני התלמיד עד לזמן הפקתו כולל ממוצעי הלימודים בכל שנה.

ב. הסבר סמלי הקורס:

 1. מספר קורס: שתי הספרות הראשונות של הקורס מציינות את תחום הלימוד.
 2. סמסטר : מימין למספר הקורס מופיע (משנת תשמ"ו ואילך) סימון ה סמסטר :

 א – קורס הניתן ב סמסטר סתיו

 ב – קורס הניתן ב סמסטר אביב

 ג – קורס מודולרי הניתן פעמיים בשנה גם ב סמסטר א' וגם ב סמסטר ב'

 ש – קורס הניתן כל השנה

 ק – קורס הניתן ב סמסטר קיץ

 1. סוג הקורס: מציין את אופי הקורס: שיעור, תרגיל, סמינריון וכדומה או סוג העבודה שהוגשה בקורס.
 2. נקודות זכות ( נ"ז ): משקל הקורס לצורך שקלול הציון לממוצע הסופי. הקצאת נ"ז נעשית לפי היקף השעות של הקורס.

בדרך כלל שעה שבועית סמסטר יאלית = 1 נ"ז . מכינות, עבודה מעשית, סדנאות והדרכות עשויות לקבל זיכוי על מחצית ממספר השעות לקורס. "משימה" כגון עבודה סמינריונית, עשויה להקנות נ"ז נוספות.

 1. שעות: שיטת החישוב ה סמסטר יאלית הנהוגה משנת תשמ"ו בנויה לפי חישוב סמסטר יאלי של 14 שבועות בכל סמסטר .

דוגמא:
קורס בן 1 שעה 1 סמסטר – 14 שעות (14X1)
קורס בן 1 שעה 2 סמסטר ים (כל השנה) – 28 שעות (2X14)

 

עד שנת תשמ"ה – השעות המצויינות ליד הקורסים מבטאות את היקף הקורס בשעות שבועיות על בסיס שנתי. בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ובביה"ס לתלמידים מחו"ל פעלה השיטה הסמסטריאלית גם לפני תשמ"ו והשעות ליד הקורס הן שעות סמסטר יאליות.

 1. כוכבית (*) לצידו של מס' קורס: מבטאת חזרה על קורס שנלמד –בתדפיס חלקי מוצגים הקורס וציונו בכל אחת מהשנים בהן נלמד. הקורס יחשב במניין השעות השנתי והציון ייכלל בממוצע השנתי. בתדפיס מלא מוצגים הקורס וציונו רק בשנה האחרונה בה נלמד. הקורס והציון נחשבים במכסת השעות ובממוצע הכללי על פי נתוני שנה זו.
 2. מפתח סוגי הקורסים:

שם מקוצר

שם מלא

שם מקוצר

שם מלא

בחינה   

בחינה

קמד

קריאה מודרכת

הדר

הדרכה

שומ

שעור ומעבדה

חיבור

חבור

שוס

שעור וסמינריון

מופ

מעבדה ופרוסמינריון

שוסד

שעור וסדנה

מחנה

מחנה לימוד

שופ

שעור ופרוסמינריון

מכי

מכינה

שות

שעור ותרגיל

מעב

מעבדה

שמוס

שעור, מעבדה וסמינריון

סדנה

סדנה

שמופ

שעור, מעבדה ופרוסמינריון

סומ

סמינריון ומעבדה

שסי

שעור וסיור

סות

סמינריון ותרגיל

שסתם

שעור, סמינריון, תרגיל ומעבדה

סיור

סיור

שעור

שעור

סמ

סמינריון

שק

שעור קליני

סמ.מ

סמינריון מחקר

שקסמ

שעור, קליניקה, סמינריון ומעבדה

ע.מע

עבודה מעשית

שתום

שעור, תרגיל ומעבדה

ע.ס

עבודה סמינריונית

שתוס

שעור, תרגיל וסמינריון

ע.פר

עבודה פרוסמינריונית

שתופ

שעור, תרגיל ופרוסמינריון

פרוס

פרוסמינריון

ששק

שעור ושעה קלינית

פרקט

פרוייקט

שוה

שעור והדרכה

תרג

תרגיל

 

 

 

 

 

 

ג. כותרות לימודים

 1. חוגי הלימודים רשומים בכותרת התדפיס
 • בתדפיס מלא – החוגים שבהם סיים את התואר.
 • בתדפיס חלקי – כל החוגים שלמד בהם.
 1. לימודים עודפים: קורסים שנלמדו מעבר לתכנית הלימודים הנדרשת לסיום התואר (הציון לא נכלל בממוצע התואר).
 2. לימודים מאוחסנים: קורסים שנלמדו במהלך לימודי תואר בוגר במטרה לכלול אותם בעתיד במסגרת לימודי תואר מוסמך (אינם נכללים בממוצע ל תואר בוגר ).
 3. קורסים לשנה נוכחית: קורסים הנלמדים בש נה"ל בה הופק אישור הלימודים, ועדיין לא התקבלו ציוניהם.

 

 

 

ד. ציונים

בתדפיס הציונים מופיעים ציוני קורסים וציוני גמר.

החל משנת תשע"ה סולם הציונים בכל הפקולטות

ציון/ פקולטה

כל פקולטות

מעולה

100 – 95

טוב מאוד

94 – 90

כמעט טוב מאוד

89 – 85

טוב

84 – 75

כמעט טוב

74 – 65

מספיק

64 – 60

נכשל

59 – 0

 

 

 

 

 

 

ציונים בשנים קודמות

ציון/ פקולטה

עד תשס"ה

כל הפקולטות

טבע*

חקלאות;

חברה**

רוח; עבודה סוציאלית;

מנהל עסקים; משפטים;

רפואה; רפואת שיניים**

רפואה;

רפואת שיניים***

מעולה

95-100

95-100

95-100

95-100

טוב מאוד

85-94

85-94

85-94

85-94

טוב

75-84

75-84

75-84

75-84

כמעט טוב

65-74

65-74

65-74

65-74

מספיק

50-64

55-64

60-64

 

נכשל

0-49

0-54

0-59

0-64

 

* החל מתשס"ד

** החל מתשס"ה

*** החל מתשס"ו

 

 1. מפתח ציונים מילוליים:

(ציונים מילוליים אינם נכללים בחשוב ממוצעי הציונים)

פטור - התלמיד פטור מהקורס, ללא נ"ז , על סמל בחינה או ידע קודם.

זיכוי - התלמיד פטור מהקורס, כולל נ"ז , על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מקביל.

ה.פ. - (השתתפות פעילה) תלמיד השתתף בקורס ללא חובת בחינה.

עזב - התלמיד קיבל אישור לא להבחן בקורס

עבר - קיבל ציון "עבר"

נכשל - קיבל ציון "נכשל"

נשר - התלמיד לא נבחן בקורס ודינו נכשל. (לביה"ס לתלמידי חו"ל בלבד).

השלים - התלמיד השלים את חובותיו בקורס.

 1. ציוני גמר:

א. לתלמידים שסיימו לימודיהם (עד תשנ"ד)

ממוצע ציונים 95-100           

סיים לימודיו בהצטיינות יתרה ממוצע

ציונים 85-94

סיים לימודיו בהצטיינות

ממוצע ציונים עד 85

סיים לימודיו כחוק

 

ב. החל מתשנ"ה נקבעת רמת הסיום ע"י חישוב מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים ב פקולטה באותו המחזור (בתנאי שהציון לא נמוך מהסף שנקבע לכל רמה) עפ"י הפירוט הבא:

ג. 

רמת סיום

אחוז

ציון סף

 

בוגר

מוסמך

בוגר

מוסמך

בהצטיינות יתרה

2% עליונים

3% עליונים

90

92

בהצטיינות

18% עליונים

22% עליונים

85

85

בהצלחה

40% עליונים

50% עליונים

80

85

 

ד. החל מתשנ"ח בוטל השימוש בציון רמת הסיום "בהצלחה"

 

מקראה: סמלי פקולטות/בי"ס

מדעי החברה

מדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה

מדעי הטבע

משפטים

מדעי הרוח

רפואה

רפואת שיניים

ביה"ס למנהל עסקים

ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית

ביה"ס לתלמידי חו"ל

אחר

מפתח תחומים לפי שתי ספרות ראשונות של סמל קורס:

01 ביה"ס לתלמידי חו"ל: לימודים מתקדמים

02 ספרנות וארכיונאות

03 עבודה סוציאלית

04 ביה"ס לתמידי חו"ל: מכינה

05 תולדות האמנות

06 מדעי הקוגניציה

07 תלמוד

08 תכנית מיוחדת במדעי הרוח

     תכנית "אמירים" למצטיינים

     תכנית "שער להשכלה גבוהה" (של"ג)

09 שפה וספרות צרפתית

10 לימודי יהדות

     ביה"ס לספרות

11 אנגלית שפה זרה

12 פולקלור יהודי והשוואתי

13 היסטוריה של עם ישראל

14 מחשבת ישראל

15 פילוסופיה

16 שפה וספרות ערבית

17 ספרות עברית

18 יידיש

19 ספרות כללית והשוואתית

20 לימודי התאטרון

21 מקרא

22 המזרח הקרוב הקדום לשונותיו ותרבויותיו: אגיפטולוגיה

23 מוסיקולוגיה

24 מדע הדתות

25 לשון עברית

26 לימודים רוסיים וסלאוויים

27 ביה"ס להיסטוריה

     לימודי תרבות

     לשונות היהודים וספרויותיהם: יידיש, לאדינו וערבית

28 לימודים קלאסיים

29 לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים

30 לימודי אפריקה

31 לימודים אמריקניים

32 שפה וספרות גרמנית

33 יהדות זמננו

34 חינוך

35 לימודי הודו, איראן וארמניה

36 המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו: שפות שמיות עתיקות

37 חינוך

38 לימודי האסלאם והמזרח התיכון

39 היסטוריה

40 גאוגרפיה

41 בלשנות

42 המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו: אשורולוגיה

43 ארכאולוגיה

44 שפה וספרות אנגלית

45 שפה וספרות אטלקית

46 לימודי מזרח אסיה

47 דמוגרפיה

48 ביה"ס לתלמידי חו"ל: לימודי בוגר

49 לימודים עירוניים ואזוריים

50 תקשורת ועתונאות

51 פסיכולוגיה

52 סטטיסטיקה

53 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

54 לימודים משלימים במדעי החברה

     תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ)

     יישוב סיכסוכים

     מזרח תיכון בן-זמננו

     לימודי תרבות

     התמחות בלימודי אירופה

55 מנהל עסקים

     חשבונאות

56 מדע המדינה

57 כלכלה

58 יחסים בין-לאומיים

59 מנהל ציבורי

60 השתלמות לבוגרי חשבונאות

     מנהל עסקים: EMBA

61 קרימינולוגיה

62 משפטים

63 חינוך יהודי

64 רוקחות

65 מדעי התזונה

     וטרינריה

     ניהול מלונאות

66 גאוגרפיה פיסית

67 מדעי המחשב

68 מדעי כדור הארץ

69 כימיה

70 גאולוגיה

71 מדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה

72 ביולוגיה

73 מדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה

74 קורסים כלליים

75 תכנית מיוחדת ברפואה

     רפואה (פרה-קליני)

76 תכנית מיוחדת במדעי הטבע

     מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע

     גנומיקה וביואינפורמטיקה

77 פיסיקה

78 מדעי המוח וההתנהגות

79 פיסיקה-מתמטיקה/תלפיות

80 מתמטיקה

81 מיקרוביולוגיה

82 מדעי האטמוספירה

83 ביה"ס למדע יישומי

84 אוקיאנוגרפיה

85 הוראת המדעים

86 ביולוגיה תאית והתפתחותית

87 היסטוריה ופילוסופיה של המדע

88 גנטיקה

89 לימודי הסביבה

90 אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה

91 סיעוד

92 ביוכימיה מבנית ומולקולרית

93 מדעי הצמח

     סיעוד קליני מתקדם

94 מדעי הרפואה

95 בריאות הציבור: התכנית הבין-לאומית

96 רפואה (קליני)

97 רפואת שיניים

98 בריאות הציבור

     נוירוביולוגיה

99 ריפוי בעיסוק