נספח ט' - קבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

נספח ט': קבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית- נה"ל תשפ"ב

בעקבות חקיקת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית ,תשע"ח-2018, החליטה האוניברסיטה ליישם את החוק באופן הבא:

1. לסטודנטים ל תואר בוגר יוענק פטור אקדמי אך לא לזיכוי כספי בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתכניות לימודים שבהם מוטלת חובה לימוד קורסי אבני פינה ) או במקום קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז שייקבע החוג (בתכניות לימודים שבהם אין נלמדים קורסי אבני פינה ), פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות (להלן: "פעילות מזכה): פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.

2. הפטור האמור יוענק לסטודנטים שלומדים ל תואר בוגר אשר בשנת הלימודים שבה בוצעה הפעילות המזכה למדו לפחות מחצית מה נ"ז הנדרשים לפי תכנית הלימודים לתואר. ההסדר יחול על כל מי שלומדים ל תואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.

3. פעילות חברתית מזכה: פעילות חברתית וקהילתית של 40 שעות בפועל (לא כולל שעות הכשרה, הדרכה או הגעה למקום הפעילות) שנעשתה בהתנדבות במהלך שנת לימודים אחת, שלא התקבלו בגינה שכר או מלגה. פעילות חברתית תוכר כפעילות מזכה רק אם התקיימה בנוסף ומחוץ למסגרות הכשרה, פרקטיקום, שעות קליניות, המהוות חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים.
סוגי הפעילויות המזכות: פעילויות חונכות אקדמית או אישית במסגרת דיקנט הסטודנטים, מתוך רשימת פעילויות שתיקבע על ידי דיקן הסטודנטים; ופעילויות באחת המסגרות שנכללת ברשימה שתתפרסם באתר היחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים, או במסגרת אחרת אשר זכתה לאישור הדיקנט טרם התחלת הפעילות החברתית. על הפעילות החברתית להיעשות באופן בו לא תיפגע בנוכחות של הסטודנטים בשיעורים ובמילוי כל דרישה אקדמית אחרת.

שירות מילואים מזכה: שירות מילואים של 14 ימים לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת ומתוכם שירות של חמישה ימים לפחות ברצף; או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).

ייצוג מזכה: ייצוג האוניברסיטה בנבחרת של האוניברסיטה או השתתפות פעילה בתזמורת האוניברסיטה.

 

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים