נספח ז' - לימודי אנגלית

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

נספח ז' - לימודי אנגלית - נה"ל תשפ"ב

  1. ידיעת השפה האנגלית היא מיומנות יסוד ללימוד כל תחומי הידע באוניברסיטה. לפיכך  על כל תלמידי האוניברסיטה להגיע לרמת שליטה נאותה בשפה זו.
  2. היחידה לאנגלית כשפה זרה ממונה על הוראת השפה האנגלית לכל הסטודנטים באוניברסיטה העברית. מידע מלא על לימודי האנגלית, סילבי, לוחות זמנים של הקורסים השונים ותנאי המעבר בין הרמות השונות מפורטים באתר היחידה: https://efl.huji.ac.il/.
  3. היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה מקיימת קורסים באנגלית כשפה זרה ברמות בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. רק תלמיד שסווג לרמת בסיסי לפחות יוכל להתקבל לאוניברסיטה, מלבד בחוגים בהם סף הקבלה באנגלית הוא גבוה יותר (מתקדמים א' או מתקדמים ב'): http://info.huji.ac.il/reception-components/English-level
  4. הצלחה בקורס ברמת מתקדמים ב' (כולל בחינת סיום), דהיינו השגת "פטור", היא תנאי מעבר לשנה ב'. תלמיד המתחיל את לימודיו ברמת בסיסי ילמד לפחות שלושה סמסטר ים. תלמיד אשר התקבל לאוניברסיטה עם רמת בסיסי באנגלית והגיע עד תחילת שנת הלימודים השני שלו ל תואר בוגר לרמת מתקדמים א' יוכל להגיש בקשה למזכירות החוג/ פקולטה לאפשר לו להגיע לרמת הפטור עד לתום סמסטר א' של שנת לימודיו השנייה.
  5. ועדת ההוראה של ה פקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא הגיע ל"פטור" באנגלית ללמוד בשנה ב' בתכנית לימודים מצומצמת (בהיקף שלא יעלה על מחצית תכנית לימודים, כולל לימודים חוזרים באנגלית ובתשלום כנדרש. תנאי לכך הוא שהתלמיד השלים בהצלחה את כל חובות לימודיו בשנה א'). בכל מקרה, התלמיד לא יהיה רשאי ללמוד בפרוסמינריונים ובסמינריונים. התלמיד לא יתקבל כתלמיד מן המניין בשנה ג' אם לא עמד בתנאי המעבר באנגלית.
  6. רמת ידיעותיו של התלמיד החדש באנגלית נקבעת לפי תת-המבחן לאנגלית בבחינה הפסיכומטרית, לפי מבחן "  אמי"ר  " או "  אמיר"ם  " או לפי הישגיו בקורס קיץ לאנגלית ביחידה לאנגלית כשפה זרה או בקורס אחר המוכר ע"י היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה.
  7. תלמיד שתוצאות תת-המבחן הפסיכומטרי שלו יעלו על הסף העליון של מתקדמים ב', יהיה פטור מלימודי אנגלית. תלמיד שאינו פטור ידורג לפי תוצאות תת-המבחן ויחויב בלימוד אנגלית ובבחינת מעבר המתקיימת בסיומו של כל קורס. תלמיד הרוצה לשפר את הסיווג הפסיכומטרי שלו באנגלית רשאי גם לגשת לבחינת "  אמי"ר  " או "  אמיר"ם  ".
  8. תנאי מעבר:

א. תלמיד שלא נרשם לקורס ו/או לא השתתף בקורס במסגרת היחידה לא יורשה לגשת לבחינות הנערכות על ידי היחידה.

ב. תלמיד שלא יקבל ציון 60 לפחות בעבודת הכיתה לא יהיה רשאי לגשת לבחינת  סיום הקורס. תלמיד שלא יקבל ציון 60 לפחות בבחינת סיום הקורס יהיה חייב לחזור על הקורס.

ג. סיום רמת מתקדמים ב' בציון 70 לפחות מעניק "פטור" מלימודי אנגלית. 70 הוא גם ציון המעבר הפנימי מרמה בסיסית לרמת מתקדמים א', ומרמת מתקדמים א' לרמת מתקדמים ב'. תלמיד שציונו בקורס פחות מ- 70 (גם אם ציונו בבחינה מעל ל- 60)  יחזור על הקורס באותה רמה.

9. ההשתתפות בקורסי אנגלית כרוכה בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל.

10. באוניברסיטה מתקיימים קורסים באנגלית גם בחופשת הקיץ בתנאי שירשמו מספיק תלמידים. בקורס קיץ אפשר ללמוד לפני שנה א' או בסוף שנה א'. 

 

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים