נספח ח' - התאמות בגין ליקויי ראייה

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

נספח ח': התאמות בגין ליקויי ראייה - נה"ל תשפ"ג

א. זכאים להתאמות

סטודנט המציג תעודת עיוור/לקוי ראיה ו/או אישור נכות על ראיה מטעם המוסד לביטוח לאומי ו/או אישור רפואי מפורט המעיד על בעיית ראיה והקשיים הנגזרים ממנה, זכאי להבחן בתנאים מותאמים.

ב. תהליך אישור ההתאמות

 1. הצגת האישורים על הלקות תעשה בפני עובדת הרווחה של מרכז הלמידה לעיוור.
 2. זו תמליץ בפני ועדת ההוראה של ה פקולטה בה לומד הסטודנט, אלו התאמות יש לאפשר לסטודנט.
 3. קביעת ההתאמות תעשה עבור כל סטודנט באופן אישי, בהתאם לפרופיל התפקודי שלו ובהתחשב באופיין של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודיו.
 4. במקרים חריגים בהם רמת הישימות של הבחינות עבור סטודנטים עיוורים אינה אפשרית, ימליץ מרכז הלמידה לעיוור ל פקולטה על דרכי הבחנות אחרים.
 5. ההחלטה הסופית בנוגע להתאמות הינה של ה פקולטה .
 6. התלמיד רשאי להגיש ערעור על ההחלטה לגבי זכאותו להתאמות. הערעור יוגש באמצעות מזכירות ההוראה של ה פקולטה לדיקנט הסטודנטים. ועדת הערעורים תקבל החלטה ותשלח את החלטתה המנומקת לתלמיד תוך 15 יום מיום הגשת הערעור, באמצעות מזכירות ה פקולטה .

ג. ביצוע הבחינות וההתאמות בבחינות

 1. הבחינות מתקיימות בזמנים ובמועדים בהם נבחנים סטודנטים רגילים, אלא אם הוחלט אחרת ע"י ה פקולטה .
 2. רשאי הסטודנט לקוי הראיה/עיוור לבחור להבחן בחדרי הלימוד במרכז הלמידה לעיוור. החדרים מצוידים בין היתר במכשירי הגדלה העומדים לשימושו של הסטודנט.
 3. במידת הצורך, יוצמד לסטודנט מקריא ו/או משכתב שתפקידו לקרוא את הבחינה ולרשום על גבי מחברת הבחינה את תשובות הסטודנט העיוור/לקוי הראיה. המקריא/משכתב בהכרח אינו מהחוג בו לומד הסטודנט, למעט מקרים בהם ישנו צורך במומחיות ייחודית בשל תוכן הבחינה.
 4. סטודנט לקוי ראיה/עיוור המבקש לקיים את הבחינה בעזרת מחשב עם ציוד עזר (צג ברייל, תוכנת קול, הגדלה), חייב באישור ה פקולטה . במקרה של אישור, עמדת המחשב המיועדת תנוטרל מחיבור לרשת.
 5. תוספת הזמן הבסיסית הניתנת לסטודנט לקוי ראיה/עיוור הינה עד 50%.
  במקרה של חריגה מכללים אלו הבקשה תועבר לדיקן הסטודנטים.

ד. עבודות ותרגילים

 1. סטודנט עיוור/לקוי ראיה יכול לפנות למרכז הלמידה לעיוור ולבקש המלצה על הארכת זמן הגשת עבודות/תרגילים.
 2. המלצת מרכז הלמידה לעיוור ל פקולטה כפופה לפרופיל התפקודי של הסטודנט כמו גם לעיתוי הפניה ולאופי העבודה האקדמית.

 

פרטים נוספים ניתן לראות בקישורית הבאה:

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.25

 

*דרכי פניה

טל' מזכירות:                 02-5882155

טל' עובדת רווחה:          02-5883284

פקס מזכירות:               02-5826166

אי-מייל:                         yifatn@savion.huji.ac.il

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים