נספח א' - השתתפות בתכניות לחילופי סטודנטים

נספח א' - השתתפות בתכניות לחילופי סטודנטים - נה"ל תשפ"ב

לאוניברסיטה העברית הסכמים עם מספר רב של מוסדות אקדמיים מובילים ברחבי העולם, שמטרתם לעודד חילופי סטודנטים. במסגרת הסכמים אלו מוצעות מידי שנה אפשרויות ללימודים בחו"ל. הלימודים בחו"ל הם למשך סמסטר אחד או לשנה אקדמית מלאה, והם מוכרים לצרכי השלמת דרישות הלימודים לתואר באוניברסיטה העברית. במסגרת אותם הסכמים גם מגיעים סטודנטים מחו"ל ללימודים באוניברסיטה העברית.

המשרד הבינלאומי ומזכירויות הפקולטות השונות מפרסמות מפעם לפעם קולות קוראים להגשת מועמדות לתכניות חילופי סטודנטים כלל אוניברסיטאיות ותחומיות. במסמך זה מוגדרים התנאים הכלליים להשתתפות בתכניות אלה, כאשר בתכניות המנוהלות על ידי פקולטות ומחלקות שונות ייתכנו תנאים נוספים (כגון: הגבלת מספר המשתתפים, הגדרת הליכי קבלה, הכרה בקורסים, הגבלת היקף הפטור מהלימודים לתואר, עמידה במטלות ועוד).  

מובהר בזאת שיציאת סטודנטים לחו"ל במסגרת קורסים של האוניברסיטה העברית או כהשתלמויות קיץ המאורגנות על ידי החוג/ה פקולטה אינה כפופה לנהלים שבנספח זה אלא לנהלי הקורסים המתקיימים בארץ ולנהלי הפקולטות האחראיות על הקורסים המתנהלים בחו"ל. 

מסמך זה אינו חל על תלמידי דוקטור היוצאים לחו"ל אשר להם תקנון נפרד אליו ניתן להגיע דרך הקישור הבא:

http://academic-secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf

 

מידע כללי

האוניברסיטה העברית מעודדת שיתופי פעולה בינלאומיים ובכללם תכניות לחילופי סטודנטים. באחריות התלמיד לוודא: (א) שהיציאה ללימודים בחו"ל לא תפגע בעמידתו בדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים שלו באוניברסיטה העברית, לרבות הדרישות בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר, (ב) שהוא עומד בתנאים הייחודיים של תכנית חילופי הסטודנטים בה הוא משתתף.

למרות מאמצי האוניברסיטה, לימודיו של תלמיד המשתתף בתוכנית לחילופי סטודנטים בחו"ל עלולים להתארך מעבר לשנות התקן לתואר, על כל המשתמע מכך לרבות מבחינת תשלום שכר לימוד באוניברסיטה העברית.

1. הגשת מועמדות לחילופי סטודנטים ואישור תכנית הלימודים

1.1 תלמיד המעוניין לצאת ללימודים בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים, יפנה למשרד הבינלאומי וכן למזכירות לענייני הוראה של פקולטת האם שלו, בהתאם לפרסומים בנושא. לאחר שהתלמיד התקבל  לתכנית חילופי הסטודנטים, ובטרם יציאתו לחו"ל, עליו לקבל אישור אקדמי לקורסים אותם בכוונתו ללמוד בחו"ל.

1.2 ככלל, קורסים המתקיימים באוניברסיטאות עמן חתומה האוניברסיטה על הסכמי חילופין יוכרו אקדמית על ידי היחידות. עם זאת, על התלמיד לקבל אישור אקדמי על תכנית הלימודים האישית שלו בחו"ל. תהליך האישור יתבצע באמצעות מזכירות ה פקולטה /ביה"ס אשר תגיש את התכנית לאישור יועצי החוגים. יש לקבל את האישור גם כשישנה אפשרות שיחולו בעתיד שינויים שלא יאפשרו לתלמיד להירשם לכל הקורסים שבתכנית.

1.3 במקרה והאוניברסיטה המארחת משנה את תכניותיה או בשל סיבות אחרות בלתי צפויות, ניתן לשנות את פרטי תכנית הלימודים. על התלמיד לפנות בדוא"ל לקבלת אישור לשינויים בתכנית לימודיו מיועצי החוגים עם העתק לפקולטת האם.

1.4 לא יאושרו או יוכרו קורסים מחו"ל (מראש או בדיעבד) בעלי חפיפה מהותית עם קורסים שלמד או/ו ילמד התלמיד באוניברסיטה העברית. לאחר תום תקופת החילופים, על התלמיד להימנע מרישום לקורסים בעלי חפיפה מהותית כאמור, ובעת סגירת התואר שומרת האוניברסיטה העברית את זכותה לפסול ממניין נקודות הזכות לתואר קורסים שנלמדו בניגוד להנחיה זו. 

1.5 תלמיד שאושרה יציאתו אך מסיבה כלשהי לא יוכל לממש את הלימודים בחו"ל, יודיע מיד על השינוי בתכניותיו למזכירות ההוראה של ה פקולטה וכן למשרד הבינלאומי, אם מדובר בתכנית אוניברסיטאית.

2.  הרשמה ללימודים בחו"ל

2.1 הקבלה ללימודים בחו"ל נעשית על ידי האוניברסיטה המארחת. עם זאת, תלמיד היוצא ללימודים בחו"ל במסגרת תכנית לחילופי סטודנטים יהיה רשום באוניברסיטה העברית גם בתקופת הלימודים בחו"ל.

2.2 העמידה בדרישות ידיעת שפת הלימודים באוניברסיטה המארחת הינה באחריותו הבלעדית של התלמיד.

2.3 תלמיד לתואר יהיה רשום על פי התואר אליו הוא לומד. תלמיד המצטרף לתוכנית חילופים מיד לאחר השלמת לימודי הבוגר או המוסמך יירשם כתלמיד מיוחד באוניברסיטה העברית. יובהר כי תעריף  שכר הלימוד של תלמיד מיוחד גבוה מזה של תלמיד ל תואר בוגר , גם במקרה של חילופי סטודנטים.

2.4 תלמידים שיוצאים ללימודים במסגרת תכנית חילופים יירשמו לקורסים בעלי מספר 74100 או 74101 (עבור יציאה לשנת לימודים שלימה או ל סמסטר אחד, בהתאמה).

2.5 לימודים במסגרת חילופי סטודנטים לא ייחשבו בשום מקרה כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת.

 

3. התאמות לתלמידים לקראת יציאתם ללימודים בחו"ל

3.1 פקולטת האם תעשה מאמצים לבוא לקראת התלמיד בכל הנוגע לחובותיו האקדמיים. עם זאת היא אינה מחויבת להעניק התאמות או הקלות מיוחדות לתלמידים המשתתפים בתכניות לחילופי סטודנטים, ובכלל זה מועדים מיוחדים, דחיית מועדי ההגשה של מטלות וכו', אפילו אם התלמידים נבחרו לתכנית על ידי האוניברסיטה או ה פקולטה עצמה. לכן, ובכפוף לנהלים ולמדיניות של פקולטת האם:

  1. 3.1. בדרך כלל לא תהווה הנסיעה לחו"ל כשלעצמה סיבה המזכה במועדים מיוחדים. במקרים בהם מועד הנסיעה לחו"ל יחפוף את המועדים הנוספים (מועדי ב') ו/או את המועדים המיוחדים של הבחינות בקיץ, יתכן שהתלמיד לא יוכל להיבחן פעמיים באותן בחינות.
  2. 3.1 בדרך כלל לא תהווה הנסיעה לחו"ל כשלעצמה סיבה לדחייה במועד הגשת עבודות או סמינריונים.

4. תקופת הלימודים בחו"ל

4.1 תלמיד המעוניין לערוך שינויים בתכנית הלימודים שלו במהלך השהייה בחו"ל יבקש על כך אישור בדוא"ל מיועצי החוגים עם העתק ל פקולטה /ות בה לומד.

4.2 תלמיד לא יוכל להירשם לקורסים באוניברסיטה העברית המתקיימים בתקופת היעדרותו ו/או ללמוד בהם; הדבר אמור הן לגבי קורסים סמסטר יאליים והן לגבי קורסים שנתיים.  כך, תלמיד היוצא ללימודים בחו"ל (ולו רק ל סמסטר אחד) לא יוכל להירשם באותה שנה לקורס שנתי באוניברסיטה העברית, או לקורס שמשכו חופף לתקופת ההיעדרות, בין בפקולטת האם ובין בחוג השני (בתכניות משותפות). במקרים מיוחדים, ורק כשאין פגיעה בדרישות האקדמיות, תוכל ועדת ההוראה של ה פקולטה לאשר באופן חריג לתלמיד להירשם לקורס שנתי גם אם הוא לומד באחד מה סמסטר ים בחו"ל.

4.3 תקנון המשמעת של האוניברסיטה העברית חל על התלמיד גם בזמן לימודיו בחו"ל, בנוסף על תקנות המשמעת של האוניברסיטה המארחת. כמו כן מצופה מהתלמיד, שהוא שלוח האוניברסיטה העברית, שייצגהּ בכבוד מבחינה אקדמית ומבחינה התנהגותית. התלמיד יודיע מיד למשרד הבינלאומי ולמזכירות ההוראה הפקולטאית על כל בעיית משמעת או בעיה אחרת המתעוררת בעת החילופים. 

5. הכרה אקדמית בלימודים בחו"ל

5.1  מכסת הלימודים להכרה במסגרת תכנית החילופים ב תואר בוגר תהיה בהיקף מינימאלי של 10 נ"ז בציון עובר ובהיקף מקסימלי של עד 17% מהיקף הלימודים בתואר שהם כ 20 נ"ז בפקולטות העיוניות וכ- 25 נ"ז בפקולטות הניסוייות. בסמכות ה פקולטה להכיר לתלמידים שנוסעים לשנה בעד 33% מהיקף הלימודים בתואר שהם כ- 40 נ"ז בפקולטות העיוניות וכ- 50 נ"ז בפקולטות הניסוייות. 

בלימודים ל תואר מוסמך ההיקף המינימאלי מותנה בסוג תכנית הלימודים בחו"ל (קורסים הנלמדים לעומת נסיעה למעבדה של חוקר בחו"ל או לעבודת חקר בספרייה). ההיקף המקסימאלי יהיה 10 נ"ז בציון עובר.

במקרים חריגים, רשאית ועדת ההוראה של ה פקולטה להכיר בקורסים שנלמדו בחו"ל גם אם התלמיד למד פחות מהמכסה המינימאלית.  

5.2 במסגרת לימודיו בחו"ל יוכל התלמיד ללמוד קורסים התואמים את תכני חוגי הלימודים שלו או דרישות החוג (כגון " אבני פינה ") באוניברסיטה העברית. במידה והתלמיד ילמד בחו"ל קורס שהוא חובה בתכנית לימודיו עליו לוודא כי: א. קיימת חפיפה מרבית בתכני הקורס באוניברסיטה המארחת לתכני הקורס באוניברסיטה העברית; ב. כי התלמיד לא למד קורס דומה לו באוניברסיטה העברית.

5.3 ככלל, התלמיד לא יוכל למלא בחו"ל את חובת כתיבת עבודות סמינריוניות וסמינר מחקר. כמו כן לא יוכל התלמיד לעשות את עבודת התזה שלו בחו"ל. באשר להכשרה מקצועית, יהיה על התלמיד לקבל מבעוד מועד אישור של היחידה הממונה על כך ב פקולטה .

5.4 הזיכוי על הקורסים שנלמדו בחו"ל יינתן עבור סיום בהצלחה (קבלת ציון עובר לפחות באותה אוניברסיטה) של הקורסים שנלמדו בחו"ל. ה פקולטה עשויה לדרוש ציון גבוה מציון עובר בקורסים בהם דרישה זו קיימת גם בתכנית הלימודים באוניברסיטה העברית. במקרים חריגים ובאישור הרקטור ה פקולטה עשויה לדרוש ציון גבוה מציון עובר גם בקורסים אחרים שנלמדו בחו"ל.

5.5 עם שובו ארצה, יוכל התלמיד להציג גיליון ציונים פנימי על הקורסים שלמד בחו"ל לצורך בניית תכנית לימודיו באוניברסיטה העברית. זיכוי על הקורסים ידווח לאחר קבלת גיליון ציונים רשמי מהאוניברסיטה בה למד אשר יועבר בצורה אלקטרונית או במסמך קשיח עד שלושה חודשים לכל היותר מיום חזרתו של התלמיד מחו"ל. הזיכוי יינתן על פי כללי השקילות (ראה סעיף 13.4.3 בתקנון).

5.6 התלמיד יוכל לקבל זיכוי על לימודיו בתכנית החילופים במסגרת תכנית לימודים אחת ופעם אחת בלבד. לא ניתן לקבל זיכוי כפול עבור אותו קורס.

5.7 קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת תכניות חילופי סטודנטים ושהוכרו באוניברסיטה העברית לא יזכו את התלמיד בציון מספרי אלא בנקודות זכות ובציון של "זיכוי מחייב" (כפי שקובע סעיף 13.3  בתקנון). 

6. כללי שכר הלימוד והוצאות שיחולו על תלמיד המשתתף בתכנית לחילופי סטודנטים

תלמיד אשר סיים את לימודיו בחו"ל בהצלחה (ראה סעיף 5.5) יקבל הכרה על לימודיו בחו"ל, ויחויב בשכר הלימוד בגין אותם לימודים  עם שובו  מחו"ל.

  1. תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה 25% בלבד ליוצאים לשנה שלמה.
  2. תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה 25% + דמי אבטחה ליוצאים ל סמסטר אחד.
  3. כל קורס עבורו יקבל התלמיד זיכוי אקדמי עם חזרתו יחויב בשכר לימוד לפי היקפו (ב נ"ז ). החיוב שיושת על התלמיד יהיה 25% או על פי השעות, הגבוה מביניהם.
  4. על תלמיד בשנת לימודיו האחרונה לתואר (שהצהיר על השלמת החובות לתואר) יושת שכר לימוד על פי השעות שהוכרו לו או לפי צבירת שכר הלימוד לתואר, הגבוה מבין השניים.
  5. תלמיד היוצא לחילופי סטודנטים ועקב כך גורר את לימודיו בשנה העוקבת, לא ישלם תקורה בגין גרירה ודמי אבטחה.
  6. האחריות למימון השהייה בחו"ל, טיסות, מגורים וכל שאר היבטי הנסיעה והשהייה באוניברסיטה המארחת, לרבות ביטוחי נסיעות, בריאות וכיו"ב, תחול באופן בלבדי על התלמיד ובהתאם לתנאי תכנית החילופים בה הוא משתתף.

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים