נספח ג' - התאמות בשל לקויות למידה

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

נספח ג' - התאמות בשל לקויות למידה - נה"ל תשפ"ב

  1. תנאי מקדים לבקשת התאמות הוא אבחון מהימן, תקף ועדכני, אשר ניתן על ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים. האבחון יתאר את קשייו של התלמיד בהווה, מקורותיהם והשלכותיהם על תפקודו האקדמי (ראה פירוט בסעיף ה').
  2. אבחון שנעשה במכון האבחון של היחידה האוניברסיטאית לאבחון ולתמיכה בתלמידים עם לקויי למידה (להלן: היחידה), לא יחויב בבדיקה והמלצותיו יועברו ישירות לטיפול במזכירות ההוראה של ה פקולטה בה לומד התלמיד. היחידה לא תמליץ על מוסדות אבחון חיצוניים. היחידה רשאית שלא לקבל את ההמלצות באבחון חיצוני – כולן או מקצתן – או לדרוש מן התלמיד אבחון נוסף.
  3. היחידה תבחן את הבקשות ותחליט אם ואילו התאמות יש להעניק לתלמיד במסגרת לימודיו באוניברסיטה העברית. קביעת ההתאמות תיעשה עבור כל תלמיד באופן אישי, בהתאם לפרופיל התפקודי שלו ובהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודיו באוניברסיטה. במידת הצורך תבדוק היחידה עם ה פקולטה את אופי הבחינות ורמת הישימות. הקביעה הסופית בנוגע לזכאות להתאמות תיעשה על ידי היחידה. יישום ההמלצות להתאמות הוא באחריות ה פקולטה . תשובת היחידה תינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה על ידי התלמיד, היא תהיה מנומקת ותימסר לתלמיד באמצעות מזכירות ההוראה של ה פקולטה .
  4. התלמיד רשאי להגיש ערעור על החלטת היחידה לגבי זכאותו להתאמות. הערעור יוגש באמצעות מזכירות ההוראה של ה פקולטה לדיקנט הסטודנטים. ועדת הערעורים תקבל החלטה ותשלח את החלטתה המנומקת לתלמיד תוך 15 יום מיום הגשת הערעור, באמצעות מזכירות ה פקולטה . ועדת הערעורים תורכב משלושה חברים לפחות; בראשה יעמוד דיקן הסטודנטים וחבריה ימונו על ידי הרקטור.
  5. אבחון תקף בהתאם לדרישות החוק –

כאבחון תקף יחשב אבחון שנעשה בחמש השנים האחרונות על ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים.

אבחון תקף יתאר את קשייו של התלמיד בעבר ובהווה, יוצגו בו תוצאות מדידות (על פי נורמות מתוקפות גיל), המסבירות לאור הנתונים את מקורות הקושי ואת ההשלכות על תפקודו האקדמי, ויינתנו המלצות מנומקות לגבי ההתאמות בדרכי היבחנות בהתאם לקשיים שנמדדו. לא יתקבלו אבחונים שאינם מבוססים על דו"ח מפורט ועדכני (אבחון תקף לחמש שנים, לאחר מכן יש לחדשו). אבחון שאיננו עומד בקריטריונים לגבי אבחון תקף, לא יתקבל לבדיקה.

ככלל, תלמיד, שהוכר כבעל לקויי למידה ונמצא זכאי להתאמות, יהיה זכאי להתאמות שנקבעו למשך כל תקופת לימודיו לתואר (ההתאמות בבחינות מפורטות בסעיף  7.6.2). היחידה רשאית לקבוע שההתאמות יהיו בתוקף חמש שנים או פחות. תלמיד יוכל להגיש ליחידה בקשה לשינוי התאמות או לתוספת התאמות. הבקשה תידון על ידי היחידה ואם תמצא היחידה לנכון, היא תעביר את השינויים לפקולטה .

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים