תואר מוסמך

מידע כללי- מוסמך

שכר הלימוד המצטבר לתואר מוסמך לא יפחת מ 200%.

סטודנט שלומד לתואר מוסמך הכולל התמחויות, שכר הלימוד לתואר עשוי להיות גבוה מ-200%.
החישוב יעשה לפי מספר השעות שהסטודנט למד בפועל.

סטודנט רשאי לפרוס את לימודיו על פני לא יותר מ-4 שנים, כאשר החיוב יהיה בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מ-50% שכר לימוד בכל שנה.

סטודנט הלומד בשנה א' בהיקף העולה על 100%, יחויב ב-100% שכר לימוד בלבד והיתרה תעבור לחיוב בשנה העוקבת.

סטודנט שלא ימשיך לשנה ב' יצטרך לשלם את היתרה שהייתה אמורה לעבור לשנה העוקבת. 


סטודנט שהצהיר על סיום לימודיו וטרם צבר 200% שכר לימוד, יחויב בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מהנדרש להשלמת הצבירה ל-200%. במידה והיקף לימודיו יהיה פחות מ-50% ישלם בנוסף תקורה בהיקף של 10% משכר לימוד מלא.

סטודנט שהשלים צבירה כספית של 200% שכר לימוד, ישלם בהתאם לתכנית לימודיו ובתוספת תקורה בהיקף של 10% משכר לימוד מלא.

סטודנט שהשלים את חובותיו האקדמיים וחובת הצבירה הכספית של 200% שכר לימוד ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תיזה בלבד לאחר התאריך 31.12, ישלם תקורה בשיעור של 10% שכר לימוד.

סטודנטים בלימודי רפואה ורפואת שיניים, הלומדים במקביל "לימודי מוסמך", לא יידרשו להשלים צבירה של 200% שכר לימוד למוסמך אלא ישלמו ע"פ חישוב שעות למוסמך ולא פחות מ-100% ובתנאי שילמדו את לימודי המוסמך ברצף ללימודי הרפואה וללא הפסקה במהלך הלימודים.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד