פטור שכר לימוד לתלמידי תואר שני מחקרי בפקולטות ניסוייות

פטור שכר לימוד לתלמידי תואר שני מחקרי בפקולטות ניסוייות

סטודנטים לתואר שני -שהם חלק מקבוצת מחקר במדעים הניסויים , מקדישים את מלוא זמנם למחקר ומקבלים מלגת מחקר, ואשר לא סרבו למשרת הוראה שהוצעה להם -  יהיו פטורים מחובת תשלום שכ"ל לתואר שני בהיקף של 200% שכר לימוד.

תלמידים שימצאו זכאים לפטור משכ"ל, יקבלו מלגת שכ"ל בשנתיים הראשונות לתואר.

סטודנטים בשנה א צריכים לשלם את מקדמת המימוש בגובה 961 ₪ דרך המידע האישי ואינם נדרשים לשלם את תשלום מס' 1 /מלוא שכר הלימוד.

במידה והוכנס טופס לימודים בטרם שולמה מקדמת מימוש , יש להמתין לעדכון המלגה ורק לאחר מכן יש לשלם את יתרת שכר הלימוד שהינה בגובה התשלומים הנלווים. 

סטודנטים בשנה ב נדרשים לשלם את תשלום מס' 1 בגובה 961 ₪ הכולל את סך התשלומים הנלווים בלבד.

לאחר עדכון המלגה יש לבדוק את מצב חשבון שכר הלימוד. במידה ותישאר יתרה לתשלום יש להסדירה דרך המידע האישי ובמקרה של יתרת זכות היא תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט החל מה-15/12/21.

סטודנטים שהם חיילים בשירות חובה שלומדים באוניברסיטה לתואר מוסמך מחקרי במדעים הניסויים יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בגין לימודיהם בתקופה שבה הם בשירות חובה*
על הסטודנט להעביר למזכירות החוג אישור על היותו חייל בשירות חובה.
*בכפוף לאורך השירות אשר נקבע עפ"י חוק שירות הביטחון.
חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד