בחינות ועבודות גמר

תואר מוסמך - בחינות ועבודות גמר

סטודנט יהיה רשאי להיבחן בבחינות גמר רק אם סיים את כל תשלומיו וצבר לפחות 200%  שכר לימוד.

סטודנט שסיים את לימודיו בתשפ"א ואת התשלום לתואר ונותרה לו בחינת גמר ו/או עבודת גמר בלבד, יגיש טופס לימודים וישלם 10% משכר הלימוד (תקורה) אלא אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

•    הסטודנט ימסור את עבודת הגמר (סופית לאחר תיקונים) עד לתאריך 31.12.21 
•    בחינת הגמר תתקיים עד לתאריך 28.2.22 

הגשת עבודת גמר החל מ1.1.22 או בחינת גמר שתתקיים החל מ-1.3.22 תחייב בפתיחת טופס לימודים ותשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב.