לימודי השלמה

לימודי השלמה

לימודים אלו מוגדרים כהשלמה ללימודי הבוגר וכהכנה ללימודי המוסמך.
לפיכך, ערך שעת לימודים יחושב לפי תעריף של 5% משכר לימוד מלא למוסמך.

סטודנט הלומד לימודי השלמה יחד עם תואר מוסמך, ישלם שכר לימוד עבור שעות אלה נוסף על שכר הלימוד הנדרש מלימודי המוסמך.  

שעות השלמה אלו אינן נצברות לשכר הלימוד לתואר המוסמך. תלמיד הלומד בהיקף הנמוך מ-50% יחויב בתוספת תקורה (10%).

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד