שנות תקן ואחוזי צבירה

תואר מוסמך - מידע כללי: שנות תקן ואחוזי צבירה

שכר הלימוד המצטבר לתואר מוסמך לא יפחת מ 200%.

סטודנט שלומד לתואר מוסמך הכולל התמחויות, שכר הלימוד לתואר עשוי להיות גבוה מ-200%.
החישוב יעשה לפי מספר השעות שהסטודנט למד בפועל.

סטודנט רשאי לפרוס את לימודיו על פני לא יותר מ-4 שנים, כאשר החיוב יהיה בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מ-50% שכר לימוד בכל שנה.

סטודנט שלמד בשנה א' בתשפ"א בהיקף שעלה על 100%, חויב ב-100% שכר לימוד בלבד והיתרה עברה לחיוב בשנה העוקבת.

סטודנט שלא ימשיך לשנה ב' יצטרך לשלם את היתרה שהייתה אמורה לעבור לשנה העוקבת. 

סטודנט שהחל את לימודיו בתשפ"ב, שכר הלימוד יחושב בהתאם לתכנית הלימודים (ללא העברה לשנה העוקבת).

סטודנט שהצהיר על סיום לימודיו וטרם צבר 200% שכר לימוד, יחויב בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מהנדרש להשלמת הצבירה ל-200%. במידה והיקף לימודיו יהיה פחות מ-50% ישלם בנוסף תקורה בהיקף של 10% משכר לימוד מלא.

סטודנט שהשלים צבירה כספית של 200% שכר לימוד, ישלם בהתאם לתכנית לימודיו ובתוספת תקורה בהיקף של 10% משכר לימוד מלא.

סטודנט שהשלים את חובותיו האקדמיים וחובת הצבירה הכספית של 200% שכר לימוד ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תיזה בלבד לאחר התאריך 31.12, ישלם תקורה בשיעור של 10% שכר לימוד.

סטודנטים בלימודי רפואה ורפואת שיניים, הלומדים במקביל "לימודי מוסמך", לא יידרשו להשלים צבירה של 200% שכר לימוד למוסמך אלא ישלמו ע"פ חישוב שעות למוסמך ולא פחות מ-100% ובתנאי שילמדו את לימודי המוסמך ברצף ללימודי הרפואה וללא הפסקה במהלך הלימודים.