7.7  בדיקת הבחינות

7.7  בדיקת הבחינות

7.7.1 ככלל, מחברות בחינה שלא נכתבת על גבי מחשב ייבדקו בצורה מקוונת.  במקרים מיוחדים, רשאי הדיקן או מי שהוסמך על ידו לכך לאשר בדיקה לא מקוונת של בחינה בקורסים מסוימים. במקרים אלה, על מזכירות החוג להעביר את מחברות הבחינה למורה בתוך 24 שעות מקיום הבחינה.

7.7.2  מחברות הבחינה יועברו לבדיקה בעילום שם. הדיקן רשאי לפטור מתקנה זו בחינות מסוימות, כשהנסיבות מצדיקות זאת.

7.7.3  משך בדיקת בחינות – המורה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות בתוך 8 ימי עבודה ממועד הבחינה. ככלל, הציונים יפורסמו יום עבודה אחד לאחר מסירתם על ידי המורה. במקרה של תקלות בהליך הסריקה, תקלות בהעלאת מחברות הבחינה הסרוקות לשרת, וכיו"ב תקלות טכניות שאינן באחריות המורה, שגרמו לעיכוב בזמינות המחברות לבדיקה, זמן הבדיקה יעודכן בהתאם והודעה תפורסם לתלמידי אותו קורס.

במקרים מיוחדים, רשאי הדיקן לאשר הארכת משך הבדיקה של בחינה מסוימת. אישור ההארכה מותנה בכך שעוד לפני תום אותם שמונה ימי עבודה, תינתן על כך הודעה לתלמידים ושהציון יימסר במועד שלא יפגע באפשרות התלמידים להמשיך בלימודים, לערער על הציון, לקבל תשובה על ערעור לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הבא של הבחינה ולכלול את הציון בקורס בממוצע לצורך קביעת הצטיינות או קבלת פרס הצטיינות.

7.7.4  מעקב אחר מסירת ציונים– מזכירויות ההוראה ידווחו למערכת הממוחשבת את מועד הבחינה, מספר הנבחנים ומועד החזרת הציונים.

7.7.5  איחור במתן ציונים– מזכירות ההוראה של ה פקולטה ו/או מזכירות בית הספר תדווח ליו"ר ועדת הוראה על מורים שלא העבירו את הציונים במועד. יו"ר ועדת הוראה, לפי שיקול דעתו, יעביר את המידע לדיקן וליו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים להמשך טיפול. עיכוב חריג ובלתי מוצדק ייחשב כעבירת משמעת ויובא לדין בבית הדין המשמעתי של הסגל האקדמי.

7.7.6  מתן ציון במקרה של ניגוד עניינים -  במקרים המיוחדים (ראה סעיף 4.2.1.1) בהם מורה אמור לקבוע ציון על בחינה או עבודה לתלמיד שהוא בן משפחתו בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים, יפנה המורה לסגן הדיקן להוראה או ליו"ר ועדת הוראה אשר, לפי שיקולו, ימסור את העבודה או הבחינה לבדיקה ע"י מורה אחר או ע"י מורה נוסף או ינקוט כל אפשרות אחרת הנראית לו על מנת למנוע את ניגוד העניינים.

7.7.7 בבדיקת מבחן בכתב שאינו רב ברירתי, על הבודק לציין את מספר הנקודות שניתנו לכל מרכיב בבחינה ולנמק או להסביר את הציון שניתן במידה ותשובת התלמיד לא הייתה מלאה.