7.6 התאמות מיוחדות

7.6 התאמות מיוחדות:

7.6.1  תלמיד המתקשה בשפה העברית כמפורט בסעיף 1.12.1 ובנספח ב', יכתוב את הבחינות בעברית, אולם יקבל הארכת זמן בהיקף של 25% ממשך כל בחינה המתקיימת בתקופת הזכאות והנערכת בשפה העברית, כמו גם התאמות נוספות על פי הנהלים המפורטים בנספח ב'.

הפקולטות יוכלו לקבוע סידורים נוספים כדי להקל על תלמידים המתקשים בשפה העברית, תוך שימת לב למניעת אפליה בין תלמידים המקבלים תוספת זמן ואלה שאינם מקבלים תוספת זמן. יישום ההתאמות הוא באחריות ה פקולטה .

7.6.2 תלמיד הזכאי להתאמות בשל לקויי למידה כמפורט בסעיף 1.12.2 ונספח ג' יעביר, אם ירצה בכך, את אישור הזכאות למזכירות ההוראה ב פקולטה נותנת הבחינה ויציג במידת הצורך את האישור למורה הקורס או למשגיח בזמן הבחינה, וזאת על מנת שיוכל לקבל את ההתאמות שנקבעו לו.

7.6.3  תלמידה בהריון זכאית להארכת זמן הבחינה בהיקף של 25% ממשך הבחינה.

7.6.4  כל תלמיד מעל גיל 50, ללא קשר לסוג התואר או המסגרת בה הוא לומד, רשאי לפנות למזכירות ההוראה של פקולטת האם שלו על מנת לקבל אישור להארכת זמן הבחינה ב- 25% במשך כל תקופת הלימודים.