7.10 ערעורים על ציוני בחינות

7.10 ערעורים על ציוני בחינות

7.10.1  תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב.

7.10.2  תלמידים השוקלים הגשת ערעור חייבים לראות את מחברת/טופס הבחינה לאחר מתן ציונים וכן לקבל מהמורה הסבר (הערות בגוף הבחינה דינן כדין הסבר).

7.10.2.1 מעמדו של עותק סרוק של בחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

7.10.3.  ערעור יוגש בכתב תוך 3 ימי עבודה ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

7.10.4  בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.

7.10.5  הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

7.10.6  ה פקולטה (ביה"ס) רשאית להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה על הערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.

7.10.7  תשובתו של המורה היא סופית, למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 19.1.4.