7.11  שמירת בחינות והחזרתן

7.11  שמירת בחינות והחזרתן

7.11.1   קבלת מחברות בחינה- תלמיד רשאי לעיין במחברת/טופס הבחינה מיד עם פרסום הציונים, ולקבל את מחברת/טופס הבחינה. לאחר 3 חודשים מהמועד שנקבע לערעורים, ניתן להשמיד את מחברות/טפסי הבחינה.

7.11.1.2  מעמדו של עותק סרוק של הבחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

7.11.2    אבדן בחינה–  אם מחברת הבחינה אבדה סופית, בטרם נבדקה, יוצע לתלמיד לבחור בין האפשרויות הבאות:

א. להיבחן בבחינה חוזרת.

ב. לקבל ציון "עובר" (ציון מילולי).

ג.  לקבל ציון על סמך ממוצע ציוניו החלקיים באותו קורס, אם היו כאלה, ובתנאי שהמורה וועדת ההוראה הסכימו לכך.

7.11.3  אבדן בחינה לאחר שנבדקה ודווח ציון - יוצע לתלמיד לבחור בין האפשרויות הבאות:

א. השארת הציון בבחינה על כנו.

ב. בחינה במועד נוסף.