7.14 בחינות ביניים/בחנים

7.14 בחינות ביניים/בחנים

בבחינת ביניים שמשקלה 26% ומעלה מהציון הסופי בקורס יתקיים מועד נוסף.

7.14.1 בבחינת ביניים/בוחן שמשקלה/ו נמוך מ- 26% מהציון הסופי בקורס, יאושר מועד מיוחד לתלמידים שלא נבחנו בבחינה זו מטעמים המצדיקים מתן אישור להיבחן במועד מיוחד, כמפורט בסעיף 7.4.

7.14.2 פתיחת מחברות בבחינות ביניים/בוחן וקיום נוהל ערעור על הציון על פי נוהל הערעור בבחינות (ראה סעיף 7.10) יינתנו במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
            א. משקל הבוחן/בחינת ביניים עולה על 10%
            ב. משקלם המצטבר של בחינות הבית/בחנים הינו 26% ומעלה.

7.14.3 בבחינות ביניים\בחנים תינתן לזכאים תוספת זמן על פי תוספת הזמן שנקבעה עבורם (ראו סעיף 7.6 ונספח ג').

7.14.4 יש להציג את מועדי הבחנים בסילבוס. כאשר לא הוצג מועד הבחנים בסילבוס, יש לפרסם את מועדי הבחנים לכל הפחות 3 שבועות לפני מועד הבוחן.

7.14.5 יש לפרסם את ציוני הבחנים/בחינות ביניים תוך 9 ימי עבודה

7.14.6 תלמיד המאחר לבחינת הביניים/בוחן בלמעלה ממחצית הזמן שהוקצב אך לא יותר מ- 30 דקות, לא יורשה להיבחן כלל בבחינת ביניים או בוחן זה. בבחינות ביניים/בחנים שמשכן עד 30 דקות לא תותר יציאה מהכיתה.

 

*הסעיפים שלעיל, למעט שני הסעיפים האחרונים (7.14.5,ו.7.4.16) אינם חלים על בחנים שמשקלם נמוך מ- 2% ומשקלם המצטבר אינו עולה על 10%.