7.4 מועד בחינה מיוחד

7.4 מועד בחינה מיוחד

7.4.1 המועדים המיוחדים מיועדים לתלמידים שנבצר מהם לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף של הבחינה בשל הנסיבות א'-ו' או שנפגעו על פי סעיף ז' להלן:

7.4.2 נסיבות המזכות במועד מיוחד:

א.) שירות מילואים פעיל  - ביום הבחינה; שירות במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות; או שירות מילואים במשך יותר מ- 9 ימים רצופים או יותר מ- 20 ימים במצטבר במהלך ה סמסטר בו היה התלמיד רשום לקורס, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך 9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים כמהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:
1.- שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להיבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשירות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
2.- שירות מילואים רצוף של 6-4 ימים, רשאי התלמיד לא להיבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשירות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
3.- שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להיבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשירות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
 

ב.) חתונה - בחינה המתקיימ ביום החתונה של הסטודנט.

ג.) הורות - אירוע מזכה  כמפורט בנספח ד' לתקנון זה בסמוך ליום הבחינה או אירוע אחר כמפורט בסעיף 1.12.3 ; כשהבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה לתלמיד/ה על פי אותו סעיף; ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

 

ד.) צום וחג - בחינה ביום צום או חג מוכרים (כפי שמצוין בלוח האקדמי).

ה.) אשפוז – בחינה שהתקיימה בתקופת האשפוז של התלמיד או של ילדו/תו עד גיל 18 בבית-חולים או ביומיים שלאחר שחרורו (של התלמיד או ילדו/תו), ובתנאי שהמציא על כך אישורים רפואיים.

ו.) אבל - בחינה שהתקיימה עד 9 ימים לאחר פטירתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת זוג, בן/בת) או עד 3 ימים לאחר פטירת סב/סבתא, ובתנאי שהמציא על כך אישורים מתאימים.

ז.) חפיפת בחינות –  כאשר אחד המועדים של קורס חובה חופף (בפחות מ- 24 שעות מסיום הבחינה) עם מועד הבחינה  של קורס חובה אחר. תלמיד שנבחן באותו מועד בקורס האחר, זכאי למועד מיוחד בקורס שבו לא נבחן בגין אותה החפיפה. תקנה זו אינה תקפה לקורסים נגררים או לקורסים שהוקדמו.

ח.) התנהלות שלא על פי התקנון - תלמיד שנפגע מכך שמורה (או מי מטעמו) לא היה זמין בזמן הבחינה (כשהדבר נדרש על פי התקנון; ראה סעיף 7.5.14) או מכך שציון הבחינה שלו התפרסם פחות מ- 48 שעות לפני המועד הנוסף.

ט.) אישור מועדת ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס – בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.

7.4.3  בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת רשאית ועדת ההוראה של ה פקולטה הנותנת להסמיך את ה פקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.

7.4.4  בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לוועדת ההוראה של ה פקולטה הנותנת את הקורס וזאת לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס.  החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.

7.4.5  תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך  מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יוטל עליו קנס כספי בסך 200 ש"ח. 

7.4.6  הציון הקובע- בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון  הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.