7.3  שאלוני הבחינות

7.3  שאלוני הבחינות

7.3.1  שאלוני הבחינה במועדים הרגיל ובמועד הנוסף יהיו באותה רמת קושי ושווי מתכונת. מורה הקורס/ מרכז הקורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי יפנה בבקשה אל ועדת ההוראה של הפקולטה .

7.3.2 שאלון הבחינה יהיה זהה עבור כל הקבוצות של הקורס. אם השוני בין הקבוצות מחייב הכנת שאלוני בחינה שונים, יפוצל הקורס מלכתחילה לקורסים שונים. למרות האמור, בבחינות מקוונות, נבחנים שונים עשויים להידרש להשיב על שאלות שונות מתוך מאגר שאלות, ובלבד שהשאלות הן ברמת קושי דומה.

7.3.3 משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה יצוין בטופס הבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל השאלות שווה.