6.10 נקודות זכות

6.10  נקודות זכות

הקצאת נ"ז נעשית לפי היקף השעות של הקורס, כפי שפורסם בשנתון.

6.10.1  כל שעה שבועית סמסטריאלית, מזכה את התלמיד בנקודת זכות אחת. לקורס שהוגדר כמכינה, כסדנה או כהדרכה, רשאית ה פקולטה להעניק חצי נ"ז לכל שעה סמסטריאלית.

6.10.2  קורסים שהוגדרו בשנתון כ"לימודי עזר" (ובכלל זה לימודי הכנה בעברית והקורס "קריאה והבנה של טקסטים מדעיים באנגלית"), אינם מעניקים נ"ז .

6.10.3  לקורס שאינו ניתן לספירה בשעות שבועיות (כגון סיור, מחנה לימוד), יוענקו נ"ז בהתאם להיקפו. (לכל "יום סיור" מוענקת חצי נ"ז ).

6.10.4  למשימות המוטלות על תלמידים, עשוי להינתן משקל נוסף. נ"ז שיוקצו להן, יפורסמו בשנתונים. "משימה" היא עבודה עצמאית בהיקף רחב, מעבר לדרישות של קורס רגיל. משימה איננה כוללת הכנת תרגילים, הגשת דוחות, מעבדות, השתתפות פעילה בשיעורים ובסמינריונים וכיו”ב. אין אפשרות לקבל נ"ז ליותר ממשימה אחת לכל קורס.

6.10.5  פקולטה רשאית להחליט שעבודה סמינריונית היא חלק מהדרישות של הקורס המחייבות את כל המשתתפים, ואין בעבודה זו משום משימה המעניקה נ"ז נוספות.   

6.10.6  עבודה סמינריונית כמקובל בפקולטות העיוניות, היא משימה שעליה מוענקות 4 נ"ז , נוסף על נ"ז של הקורס עצמו (לדוגמה: תלמיד שהשתתף בסמינר שהיקפו 2 שעות שבועיות במשך כל השנה, והשלים חובות הקורס יקבל 4 נ"ז , ואם הגיש גם עבודה סמינריונית, יקבל 8 נ"ז ).