6.11 קורסי קיץ

6.11 קורסי קיץ

כל כללי נה"ל יחולו גם על קורסי הקיץ

6.11.1 קורסי הקיץ יירשמו בשנתון של אותה שנה אקדמית

6.11.2 הרישום לקורסי הקיץ יתבצע דרך מערכת הרישום ויתאפשר בתקופות הרישום הרגילות.

בנוסף, תינתן אפשרות להירשם לקורסי הקיץ  סמוך לפתיחת  הקורס.

ביטול הרישום לקורס יתאפשר בתקופת זמן מוגדרת. תקופה זו תוגדר באופן יחסי למשך הקורס.

6.11.3 הציון בקורס הקיץ יעודכן בשנה השוטפת

6.11.4 קורסי הקיץ יופיעו במדרג המצטיינים שיופק בחודש נובמבר בשנה העוקבת.

6.11.5 חזרה על קורס הקיץ תחשב כמו חזרה על כל קורס אחר הנלמד במהלך השנה. לפיכך, היא תחייב רישום מחדש של הקורס בשנה העוקבת ותשלום מלא עבורו.