6.7  קורסים חופפים וקורסים חליפים

6.7  קורסים חופפים וקורסים חליפים

6.6.1  קורסים חופפים הם קורסים הקרובים זה לזה בתוכנם במידה כזו שתלמיד אינו יכול לקבל עבורם נקודות זכות מצטברות. על תלמידים השוקלים ללמוד בקורס הדומה בתוכנו לקורס אחר  שלמדו בו או שעתידים ללמוד בו, לבדוק מראש אם הם חופפים.

6.6.2  קורסים חליפים הם קורסים שתפקידם בתוכנית הלימודים זהה באופן כזה שתלמיד אינו חייב ללמוד את כל הקורסים המוגדרים כחליפיים זה לזה. במקרה שקורסים חליפים אינם חופפים, ניתן לקבל עבורם נקודות זכות מצטברות.