6.4  קורסים עודפים

6.4  קורסים עודפים

קורסים עודפים הם קורסים הנלמדים מעבר לדרישות התואר.

6.4.1   תלמיד רשאי להיבחן בכל הקורסים שאושרו לו בתכנית לימודיו, וציוניו יירשמו בתדפיס הלימודים.

6.4.2   הציון הסופי לתואר ייקבע על סמך כל הקורסים הדרושים לתואר, כפי שנקבע בתכנית הלימודים של החוג וה פקולטה , ורק על סמך קורסים אלו. כל קורס הנלמד מעבר לדרישות הלימוד לתואר יוגדר כקורס "עודף".

6.4.2.1  תלמיד שלמד ונבחן בקורסי בחירה מעבר לדרישות התואר ולמכסה הדרושה למילוי חובותיו, רשאי לבחור, כחלק מהליך סגירת התואר, אילו מבין קורסי הבחירה יוגדרו כקורסים "עודפים".

6.4.2.2 הנוהל יחול על כל מקבלי תואר מטקס תשס"ח ואילך.

6.4.3   לאחר שהחליט, יפנה התלמיד בכתב למזכירות לענייני הוראה ויציין אלו מהקורסים הוא מבקש להגדיר כקורסים "עודפים".

6.4.4   קורסים אלו יוצגו באישור הלימודים בנפרד וציוניהם לא ייכללו בממוצע לתואר.

6.4.5 לאחר קבלת זכאות לתואר, אין לשנות את רשימת הקורסים העודפים.