6.1   קורסים

6.1   קורסים

6.1.1   ככלל, מתקיימים הקורסים לפי הפירוט בשנתון הפקולטה ובאתר האינטרנט האוניברסיטאי. שינויים מתפרסמים באתר השנתון באינטרנט.

6.1.2  המורה יפרסם בשנתון את סילבוס הקורס. כמו כן יפרסם המורה (עד תום השבוע הראשון של הקורס) באתר הקורס סילבוס מעודכן המפרט את תכנית הקורס, את חובות התלמידים (מטלות, נוכחות        וכו') ואת מרכיבי הציון הסופי.

 

6.1.2.1 ככלל, סיור יוגדר כחלק מחובות הקורס ומועדו יפורסם בתכנית הקורס ולא יאוחר מסוף תקופת השינויים בסמסטר שבו נערך הקורס.

 

6.1.3   שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם בקורסים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות רשאית ועדת ההוראה לאשר סטייה מן הכלל הזה.