6.5   קורסים מאוחסנים

6.5   קורסים מאוחסנים

במהלך הלימודים ל תואר בוגר , רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים ל תואר מוסמך או ללימודי תעודה. בעת ההרשמה לקורסים אלו יוכל התלמיד לקבוע אם קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" ואז ציוניהם לא ייכללו בחישוב מדרג המצטיינים ובממוצע הציונים ל תואר בוגר . אם יקבל לכך אישור מה פקולטה , יכול התלמיד לכלול את הקורסים המאוחסנים בלימודי המוסמך או התעודה שלו, ואז יכללו ציוניו בקורסים אלו בממוצע הציונים ללימודיו לאותו התואר.

6.5.1 תלמיד ל תואר בוגר יוכל להורות על הכללת קורסים מאוחסנים בעת הבקשה לסגירת התואר (ראה סעיף 14.2). במקרה זה ייכללו ציוניו בקורסים אלו במדרג, אלא אם סגר את התואר לאחר התאריך הקובע לחישוב המדרג.

6.5.2 קורסים מאוחסנים אותם לא הכליל תלמיד המוסמך בתוכנית הלימודים בפתיחת שנת הלימודים הראשונה, יועברו אוטומטית לעודפים והוא לא יוכל לכלול אותם בתוכנית הלימודים בעתיד. בין אם הכליל התלמיד את הקורסים המאוחסנים בתוכנית הלימודים ובין אם לאו, ציוניו בקורסים שאוחסנו ייכללו בחישוב הממוצע למדרג המצטיינים בשנה הראשונה למוסמך.

6.5.3 למען הסר ספק, לא ניתן לכלול קורס בתוכנית הלימודים לקראת יותר מתואר אחד.