6.5   קורסים מאוחסנים

6.5   קורסים מאוחסנים

במהלך הלימודים לתואר בוגר , רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. בעת ההרשמה לקורסים אלו יוכל התלמיד לקבוע אם קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" ואז ציוניהם לא ייכללו בחישוב מדרג המצטיינים ובממוצע הציונים לתואר בוגר . אם יקבל לכך אישור מה פקולטה , יכול התלמיד לכלול את הקורסים המאוחסנים בלימודי המוסמך או התעודה שלו, ואז יכללו ציוניו בקורסים אלו בממוצע הציונים ללימודיו לאותו התואר.

6.5.1 תלמיד לתואר בוגר יוכל להורות על הכללת קורסים מאוחסנים בעת הבקשה לסגירת התואר (ראה סעיף 14.2). במקרה זה ייכללו ציוניו בקורסים אלו במדרג, אלא אם סגר את התואר לאחר התאריך הקובע לחישוב המדרג.

6.5.2 למען הסר ספק, לא ניתן לכלול קורס בתוכנית הלימודים לקראת יותר מתואר אחד.