6.2  חובת השתתפות בקורסים

6.2  חובת השתתפות בקורסים

השתתפות התלמידים בשיעורים, תרגילים, סמינריונים, הוראה במעבדה וכד' היא חובה. אי השתתפות סדירה בלימודים אלה, לרבות בשל חפיפת קורסים, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לקבל ציון סופי בקורס.

6.2.1  חובת הנוכחות לא תיאכף כלפי תלמידים שנעדרו בתקופת שירות מילואים, בחגים שמועדם מופיע בלוח האקדמי או השתתפו בסיור כחלק מחייב בקורס אחר, ובתנאי שיסדירו מראש את אופן מילוי חובותיהם האקדמיות (כנדרש בסעיף 6.2.2).  כמו כן אין לקיים בחינות ובחנים בתאריכי אותם חגים.

6.2.2  תלמיד שהוכר כזכאי על פי סעיף 1.12.3 יוכל להיעדר בסך הכול מעד 30% מהשעורים (ההרצאות) בקורס לכל היותר [עד 6 שבועות במקרה של לידה]. בן זוג של תלמיד שהוכר כזכאי על פי אותו סעיף יוכל להיעדר מהשיעורים (ההרצאות) למשך השבוע שלאחר האירוע המזכה. 

6.2.3  תלמיד אשר נעדר מקורס, מסיבות של מילואים, מחלה, אירוע מזכה על פי סעיף 1.12.3, חג או סיור חובה בקורס אחר יהיה חייב להשלים את התכנים שהחסיר.

6.2.4  תלמיד שצפוי להיעדר מהלימודים יפנה בכתב ובצירוף מסמכים תומכים, חודש לפני האירוע הצפוי [ולפחות חודשיים לפני מועד לידה צפוי], למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת לידע אותם על החיסור הצפוי ולוודא שהחיסור הצפוי מוצדק. היה ותאושר ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת החומר בקורס, התרגילים, מעבדות, סמינריונים, סדנות וכו' ויקבע מועדים חלופיים לבחנים ומשימות שיתקיימו בתקופת ההיעדרות.

6.2.5  תלמיד שנעדר מקורס מסיבה בלתי צפויה יפנה בכתב, מיד עם חזרתו ללימודים, למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת להסביר את סיבת ההיעדרות (בצירוף מסמכים תומכים). אם תאושר ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמתם של תרגילים, מעבדות, סמינריונים, סדנות וכו' ויקבע מועדים חלופיים לבחנים ומשימות שהתקיימו בתקופת ההיעדרות.

6.2.6  על פי העניין, יוכל המורה לאפשר לתלמיד להשלים מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וכדומה, לפטור אותו מהם, או לאפשר את השלמתם במועד אחר, לרבות בפעם הבאה בה יינתן הקורס.

6.2.7 תלמידים המשתתפים בפעילות רשמית מטעם האוניברסיטה (באישור לשכת הרקטור) שנערכת בזמן שבו מתקיימים לימודיהם, רשאים שלא להשתתף בשיעורים בזמן שבו נבצר מהם לעשות כן בגין אותה פעילות. מרצה הקורס יקבע את אופן השלמת החומר.