פטור שכר לימוד בגין הצטיינות בלימודים

פטור שכר לימוד בגין הצטיינות בלימודים

לפרטים אודות פטור שכ"ל בגין הצטיינות יש להיכנס לקישור.

סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם אחר, אינם זכאים לפטור משכר לימוד בגין הישגיהם הלימודיים.

אחד התנאים לקבלת פרס הצטיינות הוא הגשת תכנית לימודים בהיקף של למעלה מ-90% שכר לימוד.
גובה פרס ההצטיינות, לא יעלה על היקף לימודים אישי ובכל מקרה לא מעבר ל100% שכר לימוד.
דיווח פרס הצטיינות יעשה עד תום סמסטר א'.
סטודנט שזוכה בכספי פרס הצטיינות ולבסוף ביטל לימודיו, לא למד ו/או לא עמד בתנאים המזכים לקבלת הפרס, תבוטל זכאותו לפרס ההצטיינות והוא יחוייב ע"פ נהלי שכר לימוד.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד