פטור ממוסדות אחרים

פטור ממוסדות אחרים


הזכאים למימון שכר לימוד (מלא או חלקי) - ישלמו תחילה את "תשלום מספר 1" בסך 951/961 ש"ח.

את טופס ההתחייבות מהגורם המממן, ניתן לקבל מאגף כ"א באוניברסיטת האם. לאחר מכן, יש להעבירו סרוק למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים עד ל-15.09.21 (באמצעות מערכת יצירת קשר באתר המידע האישי).

בדיקת הזכאות לפטור משכר הלימוד תעשה בחודשים נובמבר-דצמבר 2021. בעקבות הבדיקה עשויים לחול שינויים בחיובי שכר הלימוד.

באחריות הסטודנט לוודא, באמצעות אתר המידע האישי, כי לאחר הרישום לקורסים לא קיים חוב שכר לימוד נוסף. במידה וקיים חוב נוסף עליו להסדירו מידית.

בכל מקרה שהגורם המממן לא ישלם את שכר הלימוד במלואו או בחלקו או שהאישור יגיע באיחור, מוטלת האחריות לתשלום במועד על הסטודנט ועליו לדאוג לפירעון החוב


בקשה לפטור משכ"ל ללימודים באוניבריסטה העברית לעובדי מוסדות מסונפים/ חיצוניים (הדסה, שערי צדק, קפלן) - מצ"ב טופס פטור

 

לידיעתכם:

1. פטור שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי אנגלית/ עברית או קורסי קיץ.

2. על כל סטודנט הזכאי לפטור לשלם את תשלום מספר 1 עבור תשלומים נלווים בסך 951/961 ₪.
תשלומים אלו כוללים דמי אבטחה (חובה), דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים ודמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג. 
ניתן לבטל את תשלומי הרווחה והאגודה בהתאם לנהלי שכר לימוד.

3. סטודנט שמקבל פטור שכר לימוד בגין היותו עובד/בן עובד יוכל לקבל פטור שכר לימוד נוסף ובתנאי שסך הפטורים לא יעלה על גובה שכר הלימוד האישי

 

יש למסור את ההתחייבות לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים. העברת ההתחייבות במהלך השנה, תגרור ריבית פיגורים.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד