פטור עוזרי הוראה ואסיסטנטים

פטור עוזרי הוראה ואסיסטנטים

כללי הפטור לעוזרי הוראה, מדריכים ואסיסטנטים ובני משפחותיהם מפורטים בהוראת ההנהלה 05-017, לרבות הסדרי זקיפת ההכנסה בגין פטור זה.

פטור משכ"ל לעוזרי הוראה, מדריכים ואסיסטנטים יעודכן אוטומטית בהתאם להיקף משרתם בכתב המינוי רק לאחר תשלום המשכורת הראשונה, לכן על הסטודנט לשלם את כל התשלומים הנדרשים במועד עד לעדכון הפטור.

עוזר הוראה שמינויו יחל בסמסטר ב', חייב בתשלומים כמקובל עד לתחילת המינוי בסמסטר ב'. אם לא ישלם, יצבור ריבית והצמדה על התשלומים בסמסטר א'.

עוזרי הוראה שהנם סטודנטים שנה ד' בחשבונאות זכאים לפטור של עד 50% משכר לימוד לתואר בוגר. הזיכוי יהיה בהתאם לחלקיות משרתם. עליהם לפנות למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים לקבלת הזיכוי.

אם הפטור ניתן בגין עבודת בן הזוג (לאסיסטנטים בלבד) יש למלא ספח "התחייבות עובדים" ולהעבירו למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים עד תחילת השנה.

הזכאים לפטור משכר לימוד חייבים לשלם דמי אבטחה (תשלום חובה), דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות הניתנים לביטול ע"פ נהלי שכ"ל)  ותשלום עבור לימודי אנגלית ו/או עברית (אם חייב).

סטודנט שמקבל פטור שכר לימוד בגין היותו עובד/בן עובד יוכל לקבל פטור שכר לימוד נוסף ובתנאי שסך הפטורים לא יעלה על גובה שכר הלימוד האישי.

יש למסור את ההתחייבות לפטור משכר לימוד לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים. העברת ההתחייבות במהלך השנה תגרור ריבית פיגורים.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד