פטור שכ"ל למשתתפי אולימפיאדות מדעים וחידון התנ"ך

פטור משכר לימוד למתקבלים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים 
ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי.

 

מועמדים שהשתתפו בתקופת התיכון באולימפיאדות בינלאומיות למדע בתחומים: פילוסופיהכימיהמדעי המחשבמתמטיקהפיסיקהמדעי החיים ומדעי כדור הארץ, והתקבלו לאוניברסיטה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:
» משתתפים באולימפיאדות שזכו במדליה יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בכל חוג אליו התקבלו.
» הפטור משכר לימוד בשנים ב' ו-ג' אינו אוטומטי ומותנה בהיכללות ברשימת מצטייני דיקן. הפטור יתעדכן לאחר פרסום רשימות הדיקן הסופיות.
» מועמדים שהשתתפו באולימפיאדות ולא זכו במדליה, יהיו זכאים לפטור משכ"ל בשנה הראשונה בלבד רק אם ילמדו (בתכנית חד-חוגית או דו-חוגית) בתחום שבו עסקה האולימפיאדה.

מועמדים שהשתתפו בחידון התנ"ך העולמי ונרשמו לחוגים ב פקולטה למדעי הרוח, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:
» מועמדים שזכו במדליה בחידון התנ"ך הבינלאומי יהיו זכאים לפטור שכר לימוד ל-3 שנים במידה וילמדו באחד החוגים ב פקולטה למדעי הרוח.
» הפטור משכר לימוד בשנים ב' ו-ג' אינו אוטומטי ומותנה בהיכללות ברשימת מצטייני דיקן. הפטור יתעדכן לאחר פרסום הרשימות הדיקן הסופיות. משתתפים שלא זכו במדליה יהיו זכאים לפטור שכר לימוד בשנה הראשונה בלבד.


אופן קבלת הפטור:
• על המועמדים הללו, לאחר שירשמו ויתקבלו, להציג אישור השתתפות/זכיה רשמי למדור רישום וקבלה, לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים.
• פטור שכ"ל הינו בגובה 100% משכר לימוד מלא, אך לא יותר מגובה שכר הלימוד האישי של הסטודנט באותה שנה.
• הזכאות היא לפטור משכר לימוד, לא תשלום כספי, כך שאין זכאות לכפל מלגות (אם התלמיד זכאי למלגה בגין סיבה נוספת).
• הפטור יתעדכן רק לאחר קליטת טופס לימודים ובהתאם לנהלים.
 

» לתשומת לבכם: הפרס לא יינתן רטרואקטיבית, עליו להיות מוסדר וממומש בשנת הלימודים הראשונה של הסטודנט/ית באוניברסיטה העברית.
» מועמדים שזכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים, יש להגיש בתחילת כל שנה אישור זכיה בחידון למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים

» מועמדים שקיבלו הודעה על זכאות לפרס זה, ישלמו את המקדמה במועד וללא קשר לקבלת הפרס.
במידה ותיווצר יתרת זכות, היא תועבר לחשבון הבנק בסוף חודש נובמבר.