פטור עובדי האוניברסיטה העברית

פטור עובדי האוניברסיטה העברית

כללי הזכאות לפטורים משכר לימוד מפורטים בהוראות הנהלה 05-017.

על מנת לממש את פטור שכר הלימוד לתשפ"ב, יש לשלוח טופס התחייבות לעובדי אוניברסיטה עד לתחילת שנת הלימודים דרך משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" .

לחצו להנחיות למילוי וחתימה על הטופס באופן מקוון

סטודנט ותיק שמסר התחייבות בעבר, הזכאות לפטור משכ"ל עוברת אוטומטית משנה לשנה כל עוד שקיים רצף לימודי בתואר/תארים. 

בדיקת הזכאות לפטור משכר הלימוד תעשה בחודשים נובמבר-דצמבר 2021. בעקבות הבדיקה עשויים לחול שינויים בחיובי שכר הלימוד. באחריות הסטודנט לוודא כי לאחר הרישום לקורסים לא קיים חוב שכר לימוד נוסף. במידה וקיים חוב נוסף עליו להסדירו מידית.

לידיעתכם:

1) פטור שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי אנגלית/ עברית, קורסי קיץ ותשלומים בגין שירותים נלווים (אבטחה, רווחה, אגודה ודמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג).

2)  על כל סטודנט הזכאי לפטור לשלם את תשלום מספר 1 עבור תשלומים נלווים בסך 951/961 ₪.
תשלומים אלו כוללים דמי אבטחה ודמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג (תשלומי חובה), דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלומי רשות) אשר ניתן לבטלם - אחד מהם או שניהם - בהתאם לנהלי שכר לימוד.

3) סטודנט שמקבל פטור שכר לימוד בגין היותו עובד/בן עובד, יוכל לקבל פטור שכר לימוד נוסף ובתנאי שסך הפטורים לא יעלה על גובה שכר הלימוד האישי, מלבד במקרה של פטור שכר לימוד בגין הצטיינות בלימודים. 

 יש למסור את ההתחייבות לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים. 
העברת ההתחייבות במהלך השנה, תגרור חיוב בגין ריבית פיגורים.