חסימות מידע ממוחשבות

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

חסימות מידע תופעלנה במצבים הבאים:

• סטודנט לא עמד בתשלום היחסי הנדרש לאותו חודש (על פי פריסת התשלומים המפורטת בקישור)
• הוראת קבע לא כובדה ע“י הבנק וקיים חוב לאחר חודש אוגוסט
• קיים חוב לספרייה
• קיים חוב שכר דירה במעונות
• קיים חוב בגין קנס
• קיים חוב במערכת השכר באגף משאבי אנוש

לתשומת לבכם: מרגע הפעלת החסימה הסטודנט לא יוכל לקבל מידע אודות ציוניו בבחינות, לא יוכל לקבל אישורי לימודים ולא יוכל להזין תכנית לימודים או לבצע שינויים בטופס לימודים.

החסימה תופעל לאחר מתן התראה של 10 ימים ב- Sms לטלפון הנייד של הסטודנט או באתר המידע האישי.

סטודנטים בעלי חוב שכ“ל הגבוה מ-1500 ש“ח לא יוכלו להזין תכנית לימודים לתשפ"ב.

האוניברסיטה רשאית למנוע מתלמיד בעל חוב שימוש במתקני האוניברסיטה, לרבות הספרייה והמעונות ,מניעת השתתפות בבחינה וכן קבלת תואר.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד