1.12 תלמיד הזכאי להתאמות

1.12 תלמיד הזכאי להתאמות

תלמיד מן המניין עשוי להיות זכאי להתאמות מיוחדות בשל נסיבות אישיות קבועות או חולפות. ההתאמות להן יהיה זכאי אינן מצטברות ותלמיד יהיה זכאי להתאמה המעניקה לו את מירב הזכויות בכל נושא.  כך לדוגמא, תוספת הזמן בבחינות תהיה הארוכה מבין ההתאמות שאושרו לתלמיד מהסיבות השונות.

1.12.1 התאמות בשל קשיים בשפה העברית –

תלמיד המתקשה בשפה העברית  והמבקש לקבל התאמות על פי הנסיבות המפורטות בנספח ב', ימלא הצהרה במערכת ' מידע אישי ' וזאת במהלך החודשיים הראשונים ללימודיו באוניברסיטה. (ההתאמות בבחינות מופיעות בסעיף 7.6.1 ובנספח ב')

1.12.2 התאמות בשל לקויות למידה –

תלמיד המבקש התאמות בגין לקות למידה, יגיש בקשה להתאמות  ליחידה האוניברסיטאית לאבחון ולתמיכה בתלמידים עם לקויי למידה (להלן: היחידה). התלמיד יגיש את בקשתו במהלך החודש הראשון ללימודיו באוניברסיטה העברית או עד חודש מתאריך האבחון, לפי המאוחר.

נהלי ההתאמות בשל לקויות למידה מפורטים בסעיף 7.6.2 ובנספח ג'.

1.12.3 התאמות בנסיבות הורות –

תלמידות הנמצאות בהריון או להבדיל, לאחר הפלה, ותלמידים ותלמידות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או העוברים טיפולי פוריות, והמבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת מגדר והורות בדיקנט הסטודנטים. ראה נהלי הפנייה ומידע נוסף בנספח ד' ובאתר דיקנט הסטודנטים.

1.12.4 התאמות למשרתים במילואים –

תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים ומבקש לקבל התאמות, יגיש בקשה לרכז המילואים בדיקנט הסטודנטים. הנחיות לפנייה, זכויות הזכאים ותפקידי רכז ההתאמות מפורטים בנספח ה' ובאתר דיקנט הסטודנטים.

1.12.5 התאמות בשל לקות ראייה/עיוורון –

תלמיד המבקש התאמות בשל לקות ראייה/עיוורון, יגיש בקשה לרכזת הרווחה במרכז הלימדה לעיוור של דיקנט הסטודנט. נהלי התאמות בשל לקות ראייה/עיוורון מפורטים בנספח ח'.