1.4 שכר-לימוד

 1.4 שכר-לימוד

הכללים לחישוב שכ"ל ותשלומים אחרים, מפורטים  באתר האינטרנט של אגף מנהל סטודנטים.

1.4.1  חובת התשלום: תלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד לאוניברסיטה במלואם ובמועדם.

1.4.2  המערכת הממוחשבת תחסום מידע לתלמידים ולא תאפשר קבלת ציונים ו/או הפקת אישורים לתלמידים שלא ישלמו שכר לימוד כנדרש. פרטים נוספים ראה באתר אגף מנהל תלמידים.