קורסים מאוחסנים

תואר בוגר - קורסים מאוחסנים

סטודנט לתואר בוגר, הכולל בתכנית לימודיו "קורסים מאוחסנים" לתואר המוסמך, יחויב בגינם לפי "ערך שעת לימודים" של 5% משכר לימוד מלא לבוגר.

תשלום זה לא ייצבר לתואר הבוגר, וקורסים אלו יוגדרו כמאוחסנים למוסמך. אם וכאשר יתחיל הסטודנט את לימודי המוסמך, והקורסים המאוחסנים יוכרו לתואר זה, הסטודנט יזוכה באחוז ששילם לשכ"ל מצטבר לתואר מוסמך. 

בעקבות כך, יתבקש הסטודנט לשלם את ההפרש שבין ערך השעה שחויב בבוגר לבין ערך השעה שבו הוא מחויב במוסמך.
 

הפשרת הקורסים

אם וכאשר יתחיל הסטודנט את לימודי המוסמך ויקבל זיכוי אקדמי על קורסים אלה, ידווח הזיכוי הכספי כחלק מהצבירה לתואר מוסמך. 
במקביל יתבקש הסטודנט לשלם את ההפרש שבין תעריף הבוגר ששילם לבין תעריף המוסמך שנדרש אליו.