קורסים עודפים

תואר בוגר - קורסים עודפים

האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). בשונה מאוניברסיטאות אחרות, אנו מעניקים פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.

סטודנט לתואר בוגר רשאי להשתתף בקורסים עודפים כסטודנט מן המניין, כלומר להגיש מטלות ולהיבחן בקורס, ולקבל ביטוי לכך בגיליון הציונים. הביטוי ניתן בקטגוריה נפרדת – "קורסים עודפים" – שהציון בהם אינו נכלל בשקלול הציונים לתואר. קורסים אלה עשויים להיות מוכרים לצורך לימודים לתארים מתקדמים, בהתאם לכללים האקדמיים הרלוונטיים, כמו גם לצורך גמול השתלמות במקומות עבודה מסוימים. הסטודנט יהיה פטור מתשלום שכר לימוד בגין ההשתתפות בקורסים אלה בהיקף של עד 8 נ"ז (במדעים העיוניים, שבהם לימודי הבוגר בהיקף של 120 נ"ז) או עד 10 נ"ז (במדעים הניסויים, שבהם לימודי הבוגר בהיקף של כ- 150 נ"ז) אם הוא מסיים את לימודיו לתואר בוגר בתוך שלוש שנים; ומחצית מכך (4 נ"ז במדעים העיוניים ו-5 נ"ז במדעים הניסויים) אם הוא מסיים את לימודיו לאחר יותר משלוש שנים.

זיכוי מצטבר בכל שנות התקן ללימודים עד 4 נ"ז (במדעים העיוניים) ועד 5 נ"ז (במדעים הניסויים) יבוא לידי ביטוי בשנה שבה תוכנית הלימודים עולה על 100% וזיכוי בגין עד 4 נ"ז / 5 נ"ז נוספים (במדעים העיוניים / הניסויים בהתאמה) יבוא לידי ביטוי בשנה השלישית, במידה והסטודנט הצהיר על סיום לימודיו והשלים את הצבירה המינימלית לתואר. 

קורסים עודפים יבואו לידי ביטוי במענקים הבאים:

מענק העשרה: במסגרת שנות התקן כאשר שכר הלימוד עולה על 100% בתכנית הלימודים. גובה המענק הינו עד 10% (מצטבר בכל שנות התקן ללימודים) משכר הלימוד הרגיל באותה שנה. בכל מקרה יתבקש הסטודנט לשלם את הצבירה המינימלית לתואר, בקיזוז המענק אם ניתן.

מענק סיום: במגמה לעודד סטודנטים לסיים לימודיהם בזמן התקני לתואר, ניתן מענק סיום לימודים.
גובה המענק הינו עד 10% משכר הלימוד הרגיל.
המענק יינתן לסטודנט שיצהיר על סיום לימודיו והשלים את הצבירה המינימלית לתואר. 
המענק ניתן נוסף על מענק העשרה ואולם, היקף שכר הלימוד ששילם הסטודנט לא יקטן מהמינימום הנדרש להשלמת התשלום התקני לתואר הבוגר. 

 

שומעים חופשיים

סטודנטים לתואר בוגר רשאים להשתתף, במעמד של "שומעים חופשיים", בקורסים שמוצעים באוניברסיטה, בתשלום מופחת. ההשתתפות בקורסים אלה אינה כוללת הגשת מטלות ובחינות ואין לה ביטוי בגיליון הציונים.  לרישום ותשלום יש לפנות ל"מכון מגיד".