8.6  אחריות התלמיד לעבודתו

8.6  אחריות התלמיד לעבודתו

8.6.1 ההכנה של עבודות סמינריוניות, בחינות בית ועבודות בית היא אישית, וחייבת להתבסס על עבודה עצמאית בלבד, אלא אם כן מורה הקורס אישר במפורש לנהוג באופן אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת:

8.6.2 תלמיד אינו רשאי לעיין בפתרון בכתב, מלא או חלקי, של בחינת בית או עבודת בית של אדם אחר (ובכלל זה פתרון השמור במדיה דיגיטלית כלשהי, לרבות רשתות חברתיות והודעות דוא"ל) או להיעזר בפתרון כאמור בכל צורה שהיא, אלא אם ניתן היתר מפורש לכך על-ידי מורה הקורס.

8.6.3 לגבי עבודת בית בלבד, אם הדבר לא נאסר במפורש על-ידי מורה הקורס, מותר לקיים התייעצות באשר לסוגיות המתעוררות בעבודה, אך אסור לעיין בטיוטה כתובה כאמור של פתרון שכתב אדם אחר. בכל מקרה אסור לנסח במשותף מסמך כתוב.

8.6.4 תלמיד חייב לציין בכל עבודה בכתב את כל המקורות שעליהם הוא מסתמך, כולל מקורות שבעל פה, ולציין בתוך מירכאות קטעים שמועתקים ממקורות אחרים, תוך הפנייה למקור שממנו מובא הציטוט.

8.6.5 למורה יש רשות לזמן תלמיד לפגישה לפני מתן ציון לעבודה.

מורה רשאי להחליט שדיון כזה הוא מבחן בע"פ בתנאי שמתקיימים הכללים הרגילים של מבחן בע"פ.