8.3  בדיקת מטלות בכתב ומועד החזרתן

8.3  בדיקת מטלות בכתב ומועד החזרתן

8.3.1  בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מהמועד האחרון שקבע המורה להגשתם או שבועיים לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

8.3.2  עבודות סיום קורס – המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודש מהמועד האחרון שנקבע להגשת העבודות בקורס או חודש לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

8.3.3  עבודת גמר למוסמך, עבודות סמינריוניות, עבודות פרוסמינריוניות – המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודשיים מהמועד שנקבע להגשת העבודה או חודשיים לאחר שהוגשה, המאוחר ביניהם.

  8.3.4 עבודת גמר למוסמך:

א. העבודה תימסר להערכת קורא/ים הבקיא/ים בנושא העבודה. המנחה/ים והקורא/ים ימסרו את הציון ואת הערכתם המפורטת על העבודה לא יאוחר מחודשיים לאחר מועד הגשת העבודה.

ב. הערכת העבודה והענקת הציון על ידי המנחה/ים והקורא/ים תיעשה באופן עצמאי.

ג. זהותם של הקוראים תהיה חסויה בפני התלמיד, אלא אם ויתר הקורא על חסיון זה.

ד. חלקו/ם של המנחה/ים לא יעלה על 50% מהציון על העבודה הכתובה.

ה. תקבע כל פקולטה כיצד יחושב הציון כאשר הפער בציונים שקבעו המנחים והקוראים עולה על 10%.

ו.  תקבע כל פקולטה מהו חלקו היחסי של ציון העבודה מהציון הכולל של התלמיד בתואר.

ז. עותק אלקטרוני של עבודות מוסמך ראויות יופקד בספריית האוניברסיטה וזאת על-פי קריטריונים שתקבע ה פקולטה .

8.3.5  תלמידים שלא קיבלו ציון במועד רשאים לפנות למזכירות ה פקולטה שתטפל בבעיה באופן שיבטיח את אלמוניותם.

8.3.6  במקרה שעבודה נבדקת על ידי יותר מאדם אחד, כל בודק יבדוק את העבודה וייתן ציון באופן עצמאי.