8.5   ערעור על ציון בעבודה

8.5   ערעור על ציון בעבודה

דין ערעור על ציון בעבודה, כדין ערעור על ציון בבחינה (ראו פרק 7).

8.5.1  ערעור על ציון עבודת גמר למוסמך

א. ניתן לערער על ציון העבודה ובלבד שהערעור מנומק ומוגש בתוך 3 ימי עסקים ממועד פרסום הציון (על פי נהלי הערעור -- סעיף 7.10.3).

ב. ערעור על ציון העבודה יידחה את מועד סיום התואר, עלול לעכב את הענקת התעודה בשנה ועלול לפגוע בזכאות התלמיד למלגות ופרסים.

ג. לאחר הגשת הערעור, תימסר העבודה להערכה עצמאית על ידי קורא נוסף.

ד. תחליט כל פקולטה כיצד ישוקלל ציון הקורא הנוסף עם ציוני המנחה/ים והקורא/ים הקודם/מים ובלבד שמשקל ציוני המנחים לא יעלה על 50% מציון העבודה.