8.1  אופן ההגשה

8.1  אופן ההגשה

8.1.1   מטלות בכתב תוגשנה בהתאם להנחיות מורה הקורס, המפורטות בסילבוס הקורס (ראה סעיף 6.1.2). בחינת בית תימסר לבדיקה בעילום שם (ראה סעיף 7.13) או תיערך באופן אלקטרוני ובתנאי שזהות התלמיד תישאר חסויה בפני הבודק.

           8.1.1.1 עבודת גמר למוסמך

 

הנוסח הסופי של עבודת הגמר יוגש באופן מקוון למזכירות בצירוף טופס בו מאשר המנחה את  הגשת העבודה ומציע קוראים אפשריים לעבודה.

מועד הגשת העבודה וטופס אישור המנחה (ראה סעיף 8.2.3) ייחשב המועד הקובע לצורך חישוב משך הבדיקה (ראה סעיף  8.3.3), תשלומי שכ"ל, קנסות פיגורים וכיו"ב. 

 

8.1.2   התלמיד ישמור לעצמו עותק של העבודה שהוא מגיש, כדי שיהיה באפשרותו למסור אותו לבדיקה במקרה של אבדן העבודה המקורית

8.1.3    אסור להגיש אותה עבודה בשני קורסים שונים

8.1.4  שפת המטלה

8.1.4.1  מטלות ייכתבו בעברית. בחוגים/בקורסים ששפת ההוראה בהם איננה עברית, ניתן יהיה לאפשר או להורות על הגשת המטלות בשפת ההוראה בחוג/בקורס.

8.1.4.2  על פי בקשת התלמיד ובהסכמת מורה הקורס יוכל התלמיד להגיש מטלה בכתב בשפה שאיננה עברית.

8.1.4.2.1 עבודת גמר למוסמך – על פי בקשת התלמיד ובהסכמת המנחה, רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה לאשר כתיבה בשפה האנגלית או, במקרים מיוחדים, בשפה אחרת.