8.2  מועד ההגשה

8.2  מועד ההגשה

8.2.1  מועד ההגשה של בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים במהלך הקורס ייקבע על ידי המורה.

8.2.2  עבודות סיום קורס, עבודות סמינריוניות ועבודות פרוסמינריוניות יוגשו בתוך חודש מסיום הקורס, ובאישור המורה עד לא יאוחר מ- 30 בספטמבר של אותה שנה. במקרים מיוחדים רשאית ועדת הוראה או מי שהוסמך ב פקולטה , לאשר דחייה עד 31.12 של אותה שנה. עד מועד זה תוגש הגרסה האחרונה של העבודה כולל כל התיקונים.

8.2.2.1  בקביעת מועד ההגשה, יש להביא בחשבון את האפשרות שהציון דרוש להמשך הלימודים של התלמיד (למשל "דרישה מוקדמת") או לחישוב הממוצע לצורך קבלת פרס הצטיינות.

8.2.2.2  במקרים חריגים, אם ניתן אישור אקדמי להגיש עבודה לאחר ה-31.12 של אותה שנה דין התלמיד לעניין שכר לימוד הוא כמי שלומד את הקורס מחדש – על התלמיד לרשום את הקורס בתוכנית לימודים ולשלם שכר לימוד בהתאם.

8.2.2.3  תלמיד השוהה בשירות מילואים או שחזר משירות מילואים עד שבועיים לפני מועד הגשת עבודה, יוכל להגיש את העבודה או עבודה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, באיחור של מספר הימים בהם שירת במילואים לפחות, או אותו מספר ימים לאחר שובו משירות המילואים.

מורה הקורס יוכל לפטור את התלמיד מהגשת העבודה בהתחשב במהות העבודה והיקפה.

ועדת ההוראה בכל פקולטה רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורס, שלא ניתן לדחות את הגשתם של עבודות או תרגילים. במקרים אלה יוכל התלמיד להגיש את המטלה בפעם הבאה בה יינתן הקורס.

תלמיד שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יפנה לוועדת ההוראה של פקולטת האם שלו אשר רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורסים השונים אם וכיצד יוגשו העבודות.

8.2.2.4  תלמיד שהוכר כזכאי על פי סעיף 1.12.3 ושלא הגיש מטלות כתובות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת ההיעדרות  יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, תוך שבעה שבועות מתום תקופת ההיעדרות. תלמידה שלא הגישה מטלות בשל הפלה תהיה זכאית להארכה של שבועיים. ועדת ההוראה בכל פקולטה רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורס.

8.2.3  עבודת גמר למוסמך תוגש לא יאוחר מה- 31.12.  אם ניתן אישור אקדמי להגיש עבודת גמר במועד מאוחר יותר, על התלמיד להגיש תכנית לימודים לשנת לימודים נוספת ולשלם שכר לימוד בהתאם.