תעריפי אישורים

תעריפי אישורים ותשלומים נוספים תשפ"ב

 

סוג אישור

תעריפים לשנת תשפ"ב

(לשנה שוטפת ולשנים קודמות)

 אישור לימודים בעברית / אנגלית לשנה זו

ללא תשלום, דרך המידע האישי

אישור לימודים בעברית / אנגלית לשנים קודמות 30 ש"ח

 אישור זכאות לתואר בעברית / אנגלית לאחר הנפקה ראשונה

10 ש"ח

 גיליון ציונים רשמי בעברית / אנגלית לתואר, לאחר הנפקה ראשונה

30 ש"ח

 תרגום תעודת בוגר/מוסמך

30 ש"ח

 אישור מיוחד לחו"ל

115 ש"ח

 תעודת תואר חלופית

115 ש"ח

 אישור על יתרת חובות לתואר

30 ש"ח

 כרטיס סטודנט במקום כרטיס שאבד או נגנב*

50 ש"ח

 דמי חידוש לימודים

210 ש"ח

 אישורי שכ"ל בעברית / אנגלית לשנים קודמות

30 ש"ח

 אישור שכ"ל בעברית / אנגלית לשנה זו

ללא תשלום, דרך המידע האישי

* במקרה ויש אישור מהמשטרה על גניבה העלות 30 ש"ח.