תעריפי אישורים

תעריפי אישורים ותשלומים נוספים תשפ"ב

 

סוג אישור

תעריפים לשנת תשפ"ב

(לשנה שוטפת ולשנים קודמות)

 אישור לימודים בעברית / אנגלית לשנה זו

    ללא תשלום, דרך המידע האישי

אישור לימודים בעברית / אנגלית לשנים קודמות                  30 ש"ח

 אישור זכאות לתואר בעברית / אנגלית לאחר הנפקה ראשונה

  דיגיטלי: 10 ש"ח / מודפס: 30 ש"ח

 גיליון ציונים רשמי בעברית / אנגלית לתואר, לאחר הנפקה ראשונה

  דיגיטלי: 10 ש"ח / מודפס: 30 ש"ח

 תרגום תעודת בוגר/מוסמך

                  30 ש"ח

 תעודת תואר חלופית

                  115 ש"ח

 אישור על יתרת חובות לתואר

                  30 ש"ח

 כרטיס סטודנט במקום כרטיס שאבד או נגנב*

                  50 ש"ח

 דמי חידוש לימודים

                  210 ש"ח

 אישורי שכ"ל בעברית / אנגלית לשנים קודמות

                  30 ש"ח

 אישור שכ"ל בעברית / אנגלית לשנה זו

      ללא תשלום, דרך המידע האישי

* במקרה ויש אישור מהמשטרה על גניבה העלות 30 ש"ח.