5.4 חובת לימוד קורסים בשפה האנגלית בתואר בוגר

5.4 חובת לימוד קורסים בשפה האנגלית במסגרת לימודי הבוגר

תנאי לזכאות ל תואר בוגר הוא סיום בהצלחה של קורס בחירה בהיקף של 2 נ"ז לפחות (או שני קורסים בהיקף של 1 נ"ז לפחות), שנלמד באוניברסיטה בשפה האנגלית. לעניין זה לא יובא בחשבון קורס להשלמת הדרישה להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית. בתכנית לימודים דו חוגי ת או משולבת ניתן למלא דרישה זו באמצעות עמידה בדרישה באחד מחוגי הלימוד. השפה בה ינוסח טופס הבחינה/טופס הוראות העבודה וכן השפה בה ישיב התלמיד על הבחינה/יכתוב את העבודה, וכן מתן פטור במקרים מסוימים מחובה זו (כגון: השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים), ייקבעו על ידי ה פקולטה . בכל מקרה, ועדות ההוראה של הפקולטות חופשיות לקבוע כללים מחמירים יותר בנושא. הוראה זו תחול על סטודנטים שהחלו את לימודיהם ל תואר בוגר בשנת הלימודים תשע"ט ואילך.