5.4 חובת לימוד קורסים בשפה האנגלית בתואר בוגר

5.4 חובת לימוד קורסים בשפה האנגלית במסגרת לימודי הבוגר

 

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של שני קורסי בחירה, שנלמדו באוניברסיטה בשפה האנגלית. לעניין זה לא יובא בחשבון קורס להשלמת הדרישה להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית. בתכנית לימודים דו חוגית או משולבת ניתן למלא דרישה זו באמצעות עמידה בדרישה באחד מחוגי הלימוד.

ככלל, ההערכה בקורס תהא באנגלית. ברם, הפקולטה נותנת הקורס רשאית לקבוע אחרת, על בסיס שיקולים אקדמיים ובהתאם לאופיו ותכניו של כל קורס וקורס.  

 

הוראה זו תחול על סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר בוגר בשנת הלימודים תשפ"ב ואילך.