5.2  לימודי אנגלית

5.2  לימודי אנגלית

תלמיד האוניברסיטה חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטים אקדמיים באנגלית עד תחילת שנה ב' ללימודיו ל תואר בוגר *.

תלמיד אשר התקבל לאוניברסיטה עם רמת בסיסי באנגלית (3)   והגיע בתום שנת הלימודים הראשונה שלו ל תואר בוגר לרמת אנגלית מתקדמים ב' (1) יוכל להגיש בקשה למזכירות החוג/ פקולטה בה הוא לומד, לאפשר לו להגיע לרמת הפטור עד לתום סמסטר א' של שנת לימודיו השנייה.

*למעט ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית והחוג למדעים ביו-רפואה בו התלמיד נדרש להגיע לרמת פטור באנגלית עם תום לימודי שנה א' ל תואר בוגר . ראו הנמקות להחרגה זו ופרטים נוספים בשנתון ביה"ס.

5.2.1. ל לימודי מוסמך יתקבל רק תלמיד, שעמד ברמת "פטור" אוניברסיטאי לפי אחת הדרכים המתוארות בנספח ז', סעיף א'.

5.2.1.1 מועמד ל לימודי מוסמך על סמך לימודי תואר בוגר בחו"ל, מארץ שאיננה דוברת אנגלית, ומועמד ל לימודי מוסמך הנלמד בשפה העברית, שסווגו לרמה 2 באנגלית לפחות - פקולטה רשאית לקבלם ל לימודי מוסמך על תנאי ויהיה עליהם להגיע לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים.

5.2.2 ועדת ההוראה של ה פקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא הגיע ל"פטור" באנגלית ללמוד בשנה ב' בתכנית לימודים מצומצמת (בהיקף שלא יעלה על מחצית תכנית לימודים, כולל לימודים חוזרים באנגלית ובתשלום כנדרש. תנאי לכך הוא שהתלמיד השלים בהצלחה את כל חובות לימודיו בשנה א'). בכל מקרה, התלמיד לא יהיה רשאי ללמוד בפרוסמינריונים ובסמינריונים. התלמיד לא יתקבל כתלמיד מן המניין בשנה ג' אם לא עמד בתנאי המעבר באנגלית.

נהלי לימודי האנגלית וכללי קבלת הפטור מפורטים בנספח ז'.