5.3 אבני פינה

5.3 אבני פינה

5.3.1   תלמיד האוניברסיטה ל תואר בוגר חייב למלא חובותיו במסגרת תכנית " אבני פינה ". הלימודים במסגרת תכנית זו נחלקים לשלושה תחומי ידע: מדעי החברה, מדעי הרוח והמדעים הניסויים. תלמיד אשר לימודיו הם בתחום ידע אחד, יהיה חייב בלימוד שני תחומי הידע האחרים.

5.3.2. היקף הלימודים בתכנית זו יהיה 4 נ"ז בכל תחום ידע שהתלמיד לא לומד בו, אלא אם הוחלט על ידי רקטור האוניברסיטה לתת פטור (חלקי או מלא, זמני או קבוע) למסלולי לימודים מסוימים. על כל תלמיד לבדוק חובותיו האקדמיים בלימודי אבני פינה באתר התכנית http:/ap.huji.ac.il

5.3.3   הציון בקורסי אבני פינה ייחשב בממוצע הסופי הכללי של התואר, אך לא בממוצע החוגי.