19.2 תלונה על חריגה מנהלי הוראה ולימודים

19.2  תלונה על חריגה מנהלי הוראה ולימודים

19.2.1  התלונה תוגש בכתב לגורם שחרג לדעתו של התלמיד מהנהלים האוניברסיטאיים או הפקולטטיים (כגון, מורה, ראש חוג, מזכירות הוראה).

אם יראה לנכון, יוכל התלמיד להפנות את תלונתו ישירות לגורם האחראי על מושא התלונה.

19.2.2 תשובת הגורם ניתנת לערעור בפני בעל התפקיד או הרשות הממונה על הסמכות אליה פנה התלמיד וזאת בסדר הבא: ראש החוג, ועדת ההוראה, דיקן הפקולטה , יו"ר ועדת נה"ל .